باطری Pavilion DV6 7000 6

باطری Pavilion DV6 7000 6

?
333,000 تومان
کد محصول: 308607
موجودی: 7 عدد
گارانتی: Battery Pavilion DV6 7000 6 VM Laptop VM
SKU:
Capacity: 4400mAh
ولتاژ: 10.8Volts
قدرت: 56
سازنده: اچ پی
وزن: 1lbs
سلول: 6
-------------------
سازگاري مدل:
Envy M6-1100, Envy M6-1100er, Envy M6-1100ex, Envy M6-1101ek, Envy M6-1101er, Envy M6-1101sg, Envy M6-1101so, Envy M6-1101sr, Envy M6-1101tx, Envy M6-1102eia, Envy M6-1102eo, Envy M6-1102er, Envy M6-1102sa, Envy M6-1102so, Envy M6-1102tx, Envy M6-1103ee, Envy M6-1103eo, Envy M6-1103er, Envy M6-1103es, Envy M6-1103se, Envy M6-1103so, Envy M6-1000, Pavilion DV4-5200, Pavilion DV4-5200, Pavilion DV4t-5200, Pavilion DV6-7200, Pavilion DV6-7200, Pavilion DV6z-7200, Pavilion DV4-5201tu, Pavilion DV4-5202tu, Pavilion DV6-7201tu, Pavilion DV6-7211tx, Pavilion DV6-7206tx, Pavilion DV6-7207tx, Pavilion DV6-7208tx, Pavilion DV6-7210tx, Pavilion DV6-7212tx, Pavilion DV6-7213tx, Pavilion DV6-7215tx, Pavilion DV6-7216tx, Pavilion DV6-7217tx, Pavilion DV6-7214tx, Pavilion DV4-5201tx, Pavilion DV4-5202tx, Pavilion DV4-5203tx, Pavilion DV4-5205tx, Pavilion DV4-5206tx, Pavilion DV4-5208tx, Pavilion DV4-5209tx, Pavilion DV4-5211tx, Pavilion DV6-7201tx, Pavilion DV4-5216et, Pavilion DV4-5218et, Pavilion DV6-7200et, Pavilion DV4-5000, Pavilion DV4-5001tu, Pavilion DV4-5002tx, Pavilion DV4-5003tx, Pavilion DV4-5004tx, Pavilion DV4-5006tx, Pavilion DV4-5008tx, Pavilion DV4-5009tx, Pavilion DV4-5010tx, Pavilion DV4-5011tx, Pavilion DV4-5012tx, Pavilion DV4-5014tx, Pavilion DV4-5015tx, Pavilion DV4-5016tx, Pavilion DV4-5018tx, Pavilion DV4-5019tx, Pavilion DV4-5020tx, Pavilion DV4-5106tx, Pavilion DV6-7000ee, Pavilion DV6-7001ax, Pavilion DV6-7001tu, Pavilion DV6-7001tx, Pavilion DV6-7002ax, Pavilion DV6-7011tx, Pavilion DV6-7012tx, Pavilion DV6-7010tx, Pavilion DV6-7013tx, Pavilion DV6-7014tx, Pavilion DV6-7017tx, Pavilion DV6-7018tx, Pavilion DV6-7019tx, Pavilion DV6-7020tx, Pavilion DV6-7022tx, Pavilion DV6-7023tx, Pavilion DV6-7024tx, Pavilion DV6-7025tx, Pavilion DV6-7026tx, Pavilion DV6-7002tu, Pavilion DV6-7002tx, Pavilion DV6-7003ax, Pavilion DV6-7003tx, Pavilion DV6-7003xx, Pavilion DV6-7004tx, Pavilion DV6-7009tx, Pavilion DV6-7007tx, Pavilion DV6-7008tx, Pavilion DV6-7027tx, Pavilion DV6-7028tx, Pavilion DV6-7029tx, Pavilion DV6-7030ee, Pavilion DV6-7030tx, Pavilion DV6-7031tx, Pavilion DV6-7032tx, Pavilion DV6-7033tx, Pavilion DV6-7034tx, Pavilion DV6-7035tx, Pavilion DV6-7036tx, Pavilion DV6-7037tx, Pavilion DV6-7038tx, Pavilion DV6-7039tx, Pavilion DV6-7040tx, Pavilion DV6-7051xx, Pavilion DV6-7070ex, Pavilion DV6-7070ee, Pavilion DV6-7080ee, Pavilion DV6-7218tx, Pavilion DV7-7000ex, Pavilion DV7-7000ee, Pavilion DV7-7003tx, Pavilion DV7-7003xx, Pavilion DV7-7005tx, Pavilion DV7-7009tx, Pavilion DV7-7007tx, Pavilion DV7-7008tx, Pavilion DV7-7006tx, Pavilion DV7-7051xx, Pavilion DV7-7025dx, Pavilion DV6-7002ss, Pavilion DV6-7003ss, Pavilion DV6-7004es, Pavilion DV6-7004ss, Pavilion DV6-7009ss, Pavilion DV6-7010ss, Pavilion DV6t-7000, Pavilion DV6z-7000, Pavilion DV7-7000, Pavilion DV7-7003ss, Pavilion DV7-7006ss, Pavilion DV7-7007ss, Pavilion DV7t-7000, Pavilion DV4-5099, Pavilion DV4-5200, Pavilion DV6-7000, Pavilion DV6-7100, Pavilion DV6-7200, Pavilion DV6-8099, Pavilion DV7-7100, Pavilion DV7-7200, Pavilion DV7-7099, Pavilion DV6t-8000, Pavilion DV7-6000, Pavilion DV6-7000se, Pavilion DV6-7000sq, Pavilion DV6-7000sy, Pavilion DV6-7002sm, Pavilion DV6-7002st, Pavilion DV6-7003sp, Pavilion DV6-7003sq, Pavilion DV6-7005sp, Pavilion DV6-7030se, Pavilion DV7-7001st, Pavilion DV7-7003sp, Pavilion DV7-7002sp, Pavilion DV7-7001sm, Pavilion DV7-7001sq, Pavilion DV7-7000se, Pavilion DV7-7000sm, Pavilion DV6-7080se, Pavilion DV6-7070se, Pavilion DV7-7065sf, Pavilion DV7-7061sf, Pavilion DV7-7020sg, Pavilion DV7-7006sr, Pavilion DV7-7005sr, Pavilion DV7-7002sr, Pavilion DV7-7001sr, Pavilion DV7-7001sg, Pavilion DV7-7000sg, Pavilion DV6-7090sf, Pavilion DV6-7070sf, Pavilion DV6-7071sf, Pavilion DV6-7063sa, Pavilion DV6-7061sa, Pavilion DV6-7062sf, Pavilion DV6-7060sf, Pavilion DV6-7057sr, Pavilion DV6-7010us, Pavilion DV6-7020us, Pavilion DV7-7030us, Pavilion DV7-7020us, Pavilion DV7-7010us, Pavilion DV6-7030sz, Pavilion DV6-7045sz, Pavilion DV7-7035sz, Pavilion DV6-7050sb, Pavilion DV7-7060sb, Pavilion DV7-7050sb, Pavilion DV6-7050sw, Pavilion DV7-7070sw, Pavilion DV6-7070sw, Pavilion DV6-7060sw, Pavilion DV7-7004sl, Pavilion DV7-7003es, Pavilion DV6-7020sg, Pavilion DV6-7051sa, Pavilion DV6-7051sr, Pavilion DV6-7052sr, Pavilion DV6-7055sr, Pavilion DV7-7099sf, Pavilion DV7-7090sf, Pavilion DV7-7071sf, Pavilion DV6-7029wm, Pavilion DV6-7084la, Pavilion DV6-7086la, Pavilion DV6-7014nr, Pavilion DV6-7024nr, Pavilion DV6-7027nr, Pavilion DV7-7012nr, Pavilion DV6-7013cl, Pavilion DV6-7015ca, Pavilion DV6-7095ca, Pavilion DV6-7043cl, Pavilion DV6-7050ca, Pavilion DV6-7073ca, Pavilion DV6-7078ca, Pavilion DV7-7015ca, Pavilion DV7-7023cl, Pavilion DV7-7027cl, Pavilion DV7-7047cl, Pavilion DV7-7073ca, Pavilion DV6-7000ej, Pavilion DV6-7000em, Pavilion DV6-7001em, Pavilion DV6-7001ev, Pavilion DV6-7002ev, Pavilion DV6-7003em, Pavilion DV6-7003et, Pavilion DV6-7005ep, Pavilion DV6-7010ej, Pavilion DV7-7000em, Pavilion DV7-7000ev, Pavilion DV7-7001em, Pavilion DV7-7001et, Pavilion DV7-7001ev, Pavilion DV7-7003ep, Pavilion DV7-7020ec, Pavilion DV7-7072ew, Pavilion DV7-7080eb, Pavilion DV7-7035ez, Pavilion DV7-7037ez, Pavilion DV7-7040ez, Pavilion DV7-7044eo, Pavilion DV7-7050ea, Pavilion DV7-7050eb, Pavilion DV7-7057ez, Pavilion DV7-7060eb, Pavilion DV7-7061ea, Pavilion DV7-7062ea, Pavilion DV7-7063ea, Pavilion DV7-7064ea, Pavilion DV7-7070eo, Pavilion DV7-7070ew, Pavilion DV7-7070ez, Pavilion DV7-7080eo, Pavilion DV6-7006ed, Pavilion DV6-7002ed, Pavilion DV6-7030eo, Pavilion DV6-7030ez, Pavilion DV6-7010eo, Pavilion DV6-7011eo, Pavilion DV6-7050ea, Pavilion DV6-7050eb, Pavilion DV6-7045ez, Pavilion DV6-7022eo, Pavilion DV6-7024eo, Pavilion DV6-7050er, Pavilion DV6-7050ez, Pavilion DV6-7051ea, Pavilion DV6-7051er, Pavilion DV6-7052er, Pavilion DV6-7053ea, Pavilion DV6-7053er, Pavilion DV6-7054er, Pavilion DV6-7055er, Pavilion DV6-7056er, Pavilion DV6-7057er, Pavilion DV6-7058er, Pavilion DV6-7060er, Pavilion DV6-7063ea, Pavilion DV7-7030ei, Pavilion DV7-7071ef, Pavilion DV7-7080el, Pavilion DV7-7081eg, Pavilion DV7-7082eg, Pavilion DV7-7090ef, Pavilion DV7-7099ef, Pavilion DV7-7099el, Pavilion DV6-7030ei, Pavilion DV6-7050ei, Pavilion DV6-7070ef, Pavilion DV6-7070el, Pavilion DV6-7070ew, Pavilion DV6-7075eo, Pavilion DV6-7077eo, Pavilion DV6-7080eb, Pavilion DV6-7081eg, Pavilion DV6-7082eg, Pavilion DV6-7090ef, Pavilion DV6-7090el, Pavilion DV6-7093eo, Pavilion DV6-7096eo, Pavilion DV6-7097eo, Pavilion DV6-7099el, Pavilion DV6-7099eo, Pavilion DV7-7000eo, Pavilion DV7-7000er, Pavilion DV7-7001er, Pavilion DV7-7002ed, Pavilion DV7-7002eg, Pavilion DV7-7002el, Pavilion DV7-7002er, Pavilion DV7-7003eo, Pavilion DV7-7003er, Pavilion DV7-7004er, Pavilion DV7-7005eo, Pavilion DV7-7005er, Pavilion DV7-7006er, Pavilion DV7-7009ed, Pavilion DV7-7020eo, Pavilion DV7-7022eo, Pavilion DV4-5213cl, Pavilion DV6-7247cl, Pavilion DV6-7267cl, Pavilion DV4-5220us, Pavilion DV6-7200sa, Pavilion DV6-7200sl, Pavilion DV6-7200st, Pavilion DV6-7202se, Pavilion DV6-7202ss, Pavilion DV6-7205ee, Pavilion DV6-7205se, Pavilion DV6-7210us, Pavilion DV6-7227sa, Pavilion DV6-7240sg, Pavilion DV6-7245us, Pavilion DV6-7246us, Pavilion DV6-7250sb, Pavilion DV6-7250sr, Pavilion DV6-7270sp, Pavilion DV6-7280sf, Pavilion DV6-7280sl, Pavilion DV6-7280sp, Pavilion DV6-7290sf, Pavilion DV6-7291sf, Pavilion DV6-7202ee, Pavilion DV4-5260nr, Pavilion DV6-7213nr, Pavilion DV6-7211nr, Pavilion DV6-7214nr, Pavilion DV6-7215nr, Pavilion DV6-7218nr, Pavilion DV6-7223nr, Pavilion DV6-7226nr, Pavilion DV6-7227nr, Pavilion DV6-7228nr, Pavilion DV6-7229nr, Pavilion DV6-7292nr, Pavilion DV6-7234nr, Pavilion DV4-5266la, Pavilion DV6-7200ea, Pavilion DV6-7200ei, Pavilion DV6-7200ej, Pavilion DV6-7200eo, Pavilion DV6-7210ei, Pavilion DV6-7280la, Pavilion DV6-7251eo, Pavilion DV6-7275ez, Pavilion DV6-7276ez, Pavilion DV6-7280eb, Pavilion DV6-7280ef, Pavilion DV6-7280ez, Pavilion DV6-7290ef, Pavilion DV6-7290ex, Pavilion DV6-7250eb, Pavilion DV6-7250ec, Pavilion DV6-7250er, Pavilion DV6-7251er, Pavilion DV6-7263er, Pavilion DV6-7264er, Pavilion DV6-7267ez, Pavilion DV6-7201ax, Pavilion DV6-7201eg, Pavilion DV6-7202ax, Pavilion DV6-7202eg, Pavilion DV6-7229wm, Pavilion DV6-7250ca, Pavilion DV6-7273ca,
-------------------
سازگاري پارت نامبر:
671567-421, 671567-831, 671731-001, 672326-421, H2L55AA, HSTNN-DB3P, HSTNN-LB3N, HSTNN-LB3P, HSTNN-OB3N, HSTNN-UB3N, HSTNN-YB3N, MO06, MO09, NBP6A218E1, TPN-P102, TPN-W106, TPN-W107, TPN-W108, TPN-W109,
مشخصات فیزیکی باتری
رنگ black (مشکی)
برند HP (اچ پی)
مشخصات فنی باتری
توان 49Wh (وات ساعت)
سلول 6 cell (سلول)
ظرفیت 4400 mAh (میلی آمپر ساعت)
ولتاژ 11.1V (ولت)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید

سازگاری با مدل های زیر:
Envy M6-1100 , Envy M6-1100er , Envy M6-1100ex , Envy M6-1101ek , Envy M6-1101er , Envy M6-1101sg , Envy M6-1101so , Envy M6-1101sr , Envy M6-1101tx , Envy M6-1102eia , Envy M6-1102eo , Envy M6-1102er , Envy M6-1102sa , Envy M6-1102so , Envy M6-1102tx , Envy M6-1103ee , Envy M6-1103eo , Envy M6-1103er , Envy M6-1103es , Envy M6-1103se , Envy M6-1103so , Envy M6-1000 , Pavilion DV4-5200 , Pavilion DV4-5200 , Pavilion DV4t-5200 , Pavilion DV6-7200 , Pavilion DV6-7200 , Pavilion DV6z-7200 , Pavilion DV4-5201tu , Pavilion DV4-5202tu , Pavilion DV6-7201tu , Pavilion DV6-7211tx , Pavilion DV6-7206tx , Pavilion DV6-7207tx , Pavilion DV6-7208tx , Pavilion DV6-7210tx , Pavilion DV6-7212tx , Pavilion DV6-7213tx , Pavilion DV6-7215tx , Pavilion DV6-7216tx , Pavilion DV6-7217tx , Pavilion DV6-7214tx , Pavilion DV4-5201tx , Pavilion DV4-5202tx , Pavilion DV4-5203tx , Pavilion DV4-5205tx , Pavilion DV4-5206tx , Pavilion DV4-5208tx , Pavilion DV4-5209tx , Pavilion DV4-5211tx , Pavilion DV6-7201tx , Pavilion DV4-5216et , Pavilion DV4-5218et , Pavilion DV6-7200et , Pavilion DV4-5000 , Pavilion DV4-5001tu , Pavilion DV4-5002tx , Pavilion DV4-5003tx , Pavilion DV4-5004tx , Pavilion DV4-5006tx , Pavilion DV4-5008tx , Pavilion DV4-5009tx , Pavilion DV4-5010tx , Pavilion DV4-5011tx , Pavilion DV4-5012tx , Pavilion DV4-5014tx , Pavilion DV4-5015tx , Pavilion DV4-5016tx , Pavilion DV4-5018tx , Pavilion DV4-5019tx , Pavilion DV4-5020tx , Pavilion DV4-5106tx , Pavilion DV6-7000ee , Pavilion DV6-7001ax , Pavilion DV6-7001tu , Pavilion DV6-7001tx , Pavilion DV6-7002ax , Pavilion DV6-7011tx , Pavilion DV6-7012tx , Pavilion DV6-7010tx , Pavilion DV6-7013tx , Pavilion DV6-7014tx , Pavilion DV6-7017tx , Pavilion DV6-7018tx , Pavilion DV6-7019tx , Pavilion DV6-7020tx , Pavilion DV6-7022tx , Pavilion DV6-7023tx , Pavilion DV6-7024tx , Pavilion DV6-7025tx , Pavilion DV6-7026tx , Pavilion DV6-7002tu , Pavilion DV6-7002tx , Pavilion DV6-7003ax , Pavilion DV6-7003tx , Pavilion DV6-7003xx , Pavilion DV6-7004tx , Pavilion DV6-7009tx , Pavilion DV6-7007tx , Pavilion DV6-7008tx , Pavilion DV6-7027tx , Pavilion DV6-7028tx , Pavilion DV6-7029tx , Pavilion DV6-7030ee , Pavilion DV6-7030tx , Pavilion DV6-7031tx , Pavilion DV6-7032tx , Pavilion DV6-7033tx , Pavilion DV6-7034tx , Pavilion DV6-7035tx , Pavilion DV6-7036tx , Pavilion DV6-7037tx , Pavilion DV6-7038tx , Pavilion DV6-7039tx , Pavilion DV6-7040tx , Pavilion DV6-7051xx , Pavilion DV6-7070ex , Pavilion DV6-7070ee , Pavilion DV6-7080ee , Pavilion DV6-7218tx , Pavilion DV7-7000ex , Pavilion DV7-7000ee , Pavilion DV7-7003tx , Pavilion DV7-7003xx , Pavilion DV7-7005tx , Pavilion DV7-7009tx , Pavilion DV7-7007tx , Pavilion DV7-7008tx , Pavilion DV7-7006tx , Pavilion DV7-7051xx , Pavilion DV7-7025dx , Pavilion DV6-7002ss , Pavilion DV6-7003ss , Pavilion DV6-7004es , Pavilion DV6-7004ss , Pavilion DV6-7009ss , Pavilion DV6-7010ss , Pavilion DV6t-7000 , Pavilion DV6z-7000 , Pavilion DV7-7000 , Pavilion DV7-7003ss , Pavilion DV7-7006ss , Pavilion DV7-7007ss , Pavilion DV7t-7000 , Pavilion DV4-5099 , Pavilion DV4-5200 , Pavilion DV6-7000 , Pavilion DV6-7100 , Pavilion DV6-7200 , Pavilion DV6-8099 , Pavilion DV7-7100 , Pavilion DV7-7200 , Pavilion DV7-7099 , Pavilion DV6t-8000 , Pavilion DV7-6000 , Pavilion DV6-7000se , Pavilion DV6-7000sq , Pavilion DV6-7000sy , Pavilion DV6-7002sm , Pavilion DV6-7002st , Pavilion DV6-7003sp , Pavilion DV6-7003sq , Pavilion DV6-7005sp , Pavilion DV6-7030se , Pavilion DV7-7001st , Pavilion DV7-7003sp , Pavilion DV7-7002sp , Pavilion DV7-7001sm , Pavilion DV7-7001sq , Pavilion DV7-7000se , Pavilion DV7-7000sm , Pavilion DV6-7080se , Pavilion DV6-7070se , Pavilion DV7-7065sf , Pavilion DV7-7061sf , Pavilion DV7-7020sg , Pavilion DV7-7006sr , Pavilion DV7-7005sr , Pavilion DV7-7002sr , Pavilion DV7-7001sr , Pavilion DV7-7001sg , Pavilion DV7-7000sg , Pavilion DV6-7090sf , Pavilion DV6-7070sf , Pavilion DV6-7071sf , Pavilion DV6-7063sa , Pavilion DV6-7061sa , Pavilion DV6-7062sf , Pavilion DV6-7060sf , Pavilion DV6-7057sr , Pavilion DV6-7010us , Pavilion DV6-7020us , Pavilion DV7-7030us , Pavilion DV7-7020us , Pavilion DV7-7010us , Pavilion DV6-7030sz , Pavilion DV6-7045sz , Pavilion DV7-7035sz , Pavilion DV6-7050sb , Pavilion DV7-7060sb , Pavilion DV7-7050sb , Pavilion DV6-7050sw , Pavilion DV7-7070sw , Pavilion DV6-7070sw , Pavilion DV6-7060sw , Pavilion DV7-7004sl , Pavilion DV7-7003es , Pavilion DV6-7020sg , Pavilion DV6-7051sa , Pavilion DV6-7051sr , Pavilion DV6-7052sr , Pavilion DV6-7055sr , Pavilion DV7-7099sf , Pavilion DV7-7090sf , Pavilion DV7-7071sf , Pavilion DV6-7029wm , Pavilion DV6-7084la , Pavilion DV6-7086la , Pavilion DV6-7014nr , Pavilion DV6-7024nr , Pavilion DV6-7027nr , Pavilion DV7-7012nr , Pavilion DV6-7013cl , Pavilion DV6-7015ca , Pavilion DV6-7095ca , Pavilion DV6-7043cl , Pavilion DV6-7050ca , Pavilion DV6-7073ca , Pavilion DV6-7078ca , Pavilion DV7-7015ca , Pavilion DV7-7023cl , Pavilion DV7-7027cl , Pavilion DV7-7047cl , Pavilion DV7-7073ca , Pavilion DV6-7000ej , Pavilion DV6-7000em , Pavilion DV6-7001em , Pavilion DV6-7001ev , Pavilion DV6-7002ev , Pavilion DV6-7003em , Pavilion DV6-7003et , Pavilion DV6-7005ep , Pavilion DV6-7010ej , Pavilion DV7-7000em , Pavilion DV7-7000ev , Pavilion DV7-7001em , Pavilion DV7-7001et , Pavilion DV7-7001ev , Pavilion DV7-7003ep , Pavilion DV7-7020ec , Pavilion DV7-7072ew , Pavilion DV7-7080eb , Pavilion DV7-7035ez , Pavilion DV7-7037ez , Pavilion DV7-7040ez , Pavilion DV7-7044eo , Pavilion DV7-7050ea , Pavilion DV7-7050eb , Pavilion DV7-7057ez , Pavilion DV7-7060eb , Pavilion DV7-7061ea , Pavilion DV7-7062ea , Pavilion DV7-7063ea , Pavilion DV7-7064ea , Pavilion DV7-7070eo , Pavilion DV7-7070ew , Pavilion DV7-7070ez , Pavilion DV7-7080eo , Pavilion DV6-7006ed , Pavilion DV6-7002ed , Pavilion DV6-7030eo , Pavilion DV6-7030ez , Pavilion DV6-7010eo , Pavilion DV6-7011eo , Pavilion DV6-7050ea , Pavilion DV6-7050eb , Pavilion DV6-7045ez , Pavilion DV6-7022eo , Pavilion DV6-7024eo , Pavilion DV6-7050er , Pavilion DV6-7050ez , Pavilion DV6-7051ea , Pavilion DV6-7051er , Pavilion DV6-7052er , Pavilion DV6-7053ea , Pavilion DV6-7053er , Pavilion DV6-7054er , Pavilion DV6-7055er , Pavilion DV6-7056er , Pavilion DV6-7057er , Pavilion DV6-7058er , Pavilion DV6-7060er , Pavilion DV6-7063ea , Pavilion DV7-7030ei , Pavilion DV7-7071ef , Pavilion DV7-7080el , Pavilion DV7-7081eg , Pavilion DV7-7082eg , Pavilion DV7-7090ef , Pavilion DV7-7099ef , Pavilion DV7-7099el , Pavilion DV6-7030ei , Pavilion DV6-7050ei , Pavilion DV6-7070ef , Pavilion DV6-7070el , Pavilion DV6-7070ew , Pavilion DV6-7075eo , Pavilion DV6-7077eo , Pavilion DV6-7080eb , Pavilion DV6-7081eg , Pavilion DV6-7082eg , Pavilion DV6-7090ef , Pavilion DV6-7090el , Pavilion DV6-7093eo , Pavilion DV6-7096eo , Pavilion DV6-7097eo , Pavilion DV6-7099el , Pavilion DV6-7099eo , Pavilion DV7-7000eo , Pavilion DV7-7000er , Pavilion DV7-7001er , Pavilion DV7-7002ed , Pavilion DV7-7002eg , Pavilion DV7-7002el , Pavilion DV7-7002er , Pavilion DV7-7003eo , Pavilion DV7-7003er , Pavilion DV7-7004er , Pavilion DV7-7005eo , Pavilion DV7-7005er , Pavilion DV7-7006er , Pavilion DV7-7009ed , Pavilion DV7-7020eo , Pavilion DV7-7022eo , Pavilion DV4-5213cl , Pavilion DV6-7247cl , Pavilion DV6-7267cl , Pavilion DV4-5220us , Pavilion DV6-7200sa , Pavilion DV6-7200sl , Pavilion DV6-7200st , Pavilion DV6-7202se , Pavilion DV6-7202ss , Pavilion DV6-7205ee , Pavilion DV6-7205se , Pavilion DV6-7210us , Pavilion DV6-7227sa , Pavilion DV6-7240sg , Pavilion DV6-7245us , Pavilion DV6-7246us , Pavilion DV6-7250sb , Pavilion DV6-7250sr , Pavilion DV6-7270sp , Pavilion DV6-7280sf , Pavilion DV6-7280sl , Pavilion DV6-7280sp , Pavilion DV6-7290sf , Pavilion DV6-7291sf , Pavilion DV6-7202ee , Pavilion DV4-5260nr , Pavilion DV6-7213nr , Pavilion DV6-7211nr , Pavilion DV6-7214nr , Pavilion DV6-7215nr , Pavilion DV6-7218nr , Pavilion DV6-7223nr , Pavilion DV6-7226nr , Pavilion DV6-7227nr , Pavilion DV6-7228nr , Pavilion DV6-7229nr , Pavilion DV6-7292nr , Pavilion DV6-7234nr , Pavilion DV4-5266la , Pavilion DV6-7200ea , Pavilion DV6-7200ei , Pavilion DV6-7200ej , Pavilion DV6-7200eo , Pavilion DV6-7210ei , Pavilion DV6-7280la , Pavilion DV6-7251eo , Pavilion DV6-7275ez , Pavilion DV6-7276ez , Pavilion DV6-7280eb , Pavilion DV6-7280ef , Pavilion DV6-7280ez , Pavilion DV6-7290ef , Pavilion DV6-7290ex , Pavilion DV6-7250eb , Pavilion DV6-7250ec , Pavilion DV6-7250er , Pavilion DV6-7251er , Pavilion DV6-7263er , Pavilion DV6-7264er , Pavilion DV6-7267ez , Pavilion DV6-7201ax , Pavilion DV6-7201eg , Pavilion DV6-7202ax , Pavilion DV6-7202eg , Pavilion DV6-7229wm , Pavilion DV6-7250ca , Pavilion DV6-7273ca ,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر
671567-421 , 671567-831 , 671731-001 , 672326-421 , H2L55AA , HSTNN-DB3P , HSTNN-LB3N , HSTNN-LB3P , HSTNN-OB3N , HSTNN-UB3N , HSTNN-YB3N , MO06 , MO09 , NBP6A218E1 , TPN-P102 , TPN-W106 , TPN-W107 , TPN-W108 , TPN-W109 ,