فن Aspire 5920g 934g32bn

فن Aspire 5920g 934g32bn

?
73,000 تومان
کد محصول: 319877
موجودی: 2 عدد
گارانتی: FAN Aspire 5920g 934g32bn VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V 1.7W
ابعاد: 57x 57 x 10
طول سیم: 50mm
کانکتور: 3-wire 3-pin connector
-------------------
سازگاري مدل:
aspire 3050 series, aspire 3050-1038, aspire 3050-1042, aspire 3050-1047, aspire 3050-1066, aspire 3050-1076, aspire 3050-1092, aspire 3050-1094, aspire 3050-1118, aspire 3050-1142, aspire 3050-1150, aspire 3050-1494, aspire 3050-1535, aspire 3050-1547, aspire 3050-1554, aspire 3050-1558, aspire 3050-1579, aspire 3050-1594, aspire 3050-1655, aspire 3050-1710, aspire 3050-1733, aspire 3050-1787, aspire 3050-1800, aspire 3050-1825, aspire 3050-1854, aspire 3050-1894, aspire 3050-1905, aspire 3050-1908, aspire 3050-1922, aspire 3050-1923, aspire 3050-1946, aspire 3054nwxmi, aspire 3054wxci, aspire 3055nwxmi, aspire 4310 series, aspire 4315 series, aspire 4710 series, aspire 4920 series, aspire 5050 series, aspire 5050-3026, aspire 5050-3242, aspire 5050-3336, aspire 5050-3371, aspire 5050-3465, aspire 5050-3543, aspire 5050-3564, aspire 5050-3602, aspire 5050-3613, aspire 5050-4570, aspire 5050-4677, aspire 5050-4697, aspire 5050-4830, aspire 5050-4872, aspire 5050-5172, aspire 5050-5278, aspire 5050-5374, aspire 5050-5410, aspire 5050-5430, aspire 5050-5554, aspire 5050-5555, aspire 5050-5574, aspire 5050-5827, aspire 5050-5951, aspire 5050-5954, aspire 5051anwxc, aspire 5051anwxci, aspire 5051anwxmi, aspire 5051awxmi, aspire 5052awxmi, aspire 5052awxmi, aspire 5052wxmi, aspire 5053nwxmi, aspire 5053wxmi, aspire 5054wxmi, aspire 5056awxmi, aspire 5220-201g16mi, aspire 5920 series, aspire 5920-100508mi, aspire 5920-1a1g16, aspire 5920-1a2g16mi, aspire 5920-301g16, aspire 5920-302g12mi, aspire 5920-302g16mi, aspire 5920-302g16n, aspire 5920-3a2g12mi, aspire 5920-5a2g12mi, aspire 5920-5a2g16mi, aspire 5920-5a2g25mi, aspire 5920-5a2g32mi, aspire 5920-6026, aspire 5920-602g16mni, aspire 5920-602g25hn, aspire 5920-603g25mi, aspire 5920-6094, aspire 5920-6128, aspire 5920-6227, aspire 5920-6329, aspire 5920-6335, aspire 5920-6347, aspire 5920-6349, aspire 5920-6373, aspire 5920-6385, aspire 5920-6389, aspire 5920-6401, aspire 5920-6423, aspire 5920-6444, aspire 5920-6470, aspire 5920-6474, aspire 5920-6530, aspire 5920-6558, aspire 5920-6568, aspire 5920-6574, aspire 5920-6582, aspire 5920-6642, aspire 5920-6649, aspire 5920-6661, aspire 5920-6706, aspire 5920-6727, aspire 5920-6750, aspire 5920-6820, aspire 5920-6831, aspire 5920-6841, aspire 5920-6864, aspire 5920-6914, aspire 5920-6919, aspire 5920-6959, aspire 5920-6a2g25mi, aspire 5920-6a3g16mi, aspire 5920-6a4g25mi, aspire 5920g series, aspire 5920g-101g16mn, aspire 5920g-102g16, aspire 5920g-102g16n, aspire 5920g-102g20mn, aspire 5920g-17352, aspire 5920g-1a1g16mi, aspire 5920g-1a1g16mn, aspire 5920g-1a1g16n, aspire 5920g-1a2g16mi, aspire 5920g-302g16, aspire 5920g-302g20, aspire 5920g-302g25, aspire 5920g-6273, aspire 5920g-6298, aspire 5920g-6313, aspire 5920g-6483, aspire 5920g-6954, aspire 5920g-6a3g25mi, aspire 5920g-6a3g32mi, aspire 5920g-6a4g25bi, aspire 5920g-6a4g25mi, aspire 5920g-702g25hn, aspire 5920g-702g25mn, aspire 5920g-812g25mn, aspire 5920g-812g32mi, aspire 5920g-812g32mn, aspire 5920g-813g25mi, aspire 5920g-832g25bi, aspire 5920g-832g32n, aspire 5920g-833g25mi, aspire 5920g-833g25mn, aspire 5920g-833g32bi, aspire 5920g-834g25hn, aspire 5920g-834g32h, aspire 5920g-932g25bn, aspire 5920g-932g32bn, aspire 5920g-933g32mn, aspire 5920g-934g25bn, aspire 5920g-934g32bn, aspire 5920nwlmi, aspire 5920wlmi,
-------------------
سازگاري پارت نامبر:
34zr3tatn14, b2607.13.v1.f.gn, dfb501005h30t(f6f7-cw), gc055515vh-a,
مشخصات فنی فن
هیت سینک ندارد
مشخصات فیزیکی فن
برند Acer (ایسر)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید

سازگاری با مدل های زیر:
aspire 3050 series , aspire 3050-1038 , aspire 3050-1042 , aspire 3050-1047 , aspire 3050-1066 , aspire 3050-1076 , aspire 3050-1092 , aspire 3050-1094 , aspire 3050-1118 , aspire 3050-1142 , aspire 3050-1150 , aspire 3050-1494 , aspire 3050-1535 , aspire 3050-1547 , aspire 3050-1554 , aspire 3050-1558 , aspire 3050-1579 , aspire 3050-1594 , aspire 3050-1655 , aspire 3050-1710 , aspire 3050-1733 , aspire 3050-1787 , aspire 3050-1800 , aspire 3050-1825 , aspire 3050-1854 , aspire 3050-1894 , aspire 3050-1905 , aspire 3050-1908 , aspire 3050-1922 , aspire 3050-1923 , aspire 3050-1946 , aspire 3054nwxmi , aspire 3054wxci , aspire 3055nwxmi , aspire 4310 series , aspire 4315 series , aspire 4710 series , aspire 4920 series , aspire 5050 series , aspire 5050-3026 , aspire 5050-3242 , aspire 5050-3336 , aspire 5050-3371 , aspire 5050-3465 , aspire 5050-3543 , aspire 5050-3564 , aspire 5050-3602 , aspire 5050-3613 , aspire 5050-4570 , aspire 5050-4677 , aspire 5050-4697 , aspire 5050-4830 , aspire 5050-4872 , aspire 5050-5172 , aspire 5050-5278 , aspire 5050-5374 , aspire 5050-5410 , aspire 5050-5430 , aspire 5050-5554 , aspire 5050-5555 , aspire 5050-5574 , aspire 5050-5827 , aspire 5050-5951 , aspire 5050-5954 , aspire 5051anwxc , aspire 5051anwxci , aspire 5051anwxmi , aspire 5051awxmi , aspire 5052awxmi , aspire 5052awxmi , aspire 5052wxmi , aspire 5053nwxmi , aspire 5053wxmi , aspire 5054wxmi , aspire 5056awxmi , aspire 5220-201g16mi , aspire 5920 series , aspire 5920-100508mi , aspire 5920-1a1g16 , aspire 5920-1a2g16mi , aspire 5920-301g16 , aspire 5920-302g12mi , aspire 5920-302g16mi , aspire 5920-302g16n , aspire 5920-3a2g12mi , aspire 5920-5a2g12mi , aspire 5920-5a2g16mi , aspire 5920-5a2g25mi , aspire 5920-5a2g32mi , aspire 5920-6026 , aspire 5920-602g16mni , aspire 5920-602g25hn , aspire 5920-603g25mi , aspire 5920-6094 , aspire 5920-6128 , aspire 5920-6227 , aspire 5920-6329 , aspire 5920-6335 , aspire 5920-6347 , aspire 5920-6349 , aspire 5920-6373 , aspire 5920-6385 , aspire 5920-6389 , aspire 5920-6401 , aspire 5920-6423 , aspire 5920-6444 , aspire 5920-6470 , aspire 5920-6474 , aspire 5920-6530 , aspire 5920-6558 , aspire 5920-6568 , aspire 5920-6574 , aspire 5920-6582 , aspire 5920-6642 , aspire 5920-6649 , aspire 5920-6661 , aspire 5920-6706 , aspire 5920-6727 , aspire 5920-6750 , aspire 5920-6820 , aspire 5920-6831 , aspire 5920-6841 , aspire 5920-6864 , aspire 5920-6914 , aspire 5920-6919 , aspire 5920-6959 , aspire 5920-6a2g25mi , aspire 5920-6a3g16mi , aspire 5920-6a4g25mi , aspire 5920g series , aspire 5920g-101g16mn , aspire 5920g-102g16 , aspire 5920g-102g16n , aspire 5920g-102g20mn , aspire 5920g-17352 , aspire 5920g-1a1g16mi , aspire 5920g-1a1g16mn , aspire 5920g-1a1g16n , aspire 5920g-1a2g16mi , aspire 5920g-302g16 , aspire 5920g-302g20 , aspire 5920g-302g25 , aspire 5920g-6273 , aspire 5920g-6298 , aspire 5920g-6313 , aspire 5920g-6483 , aspire 5920g-6954 , aspire 5920g-6a3g25mi , aspire 5920g-6a3g32mi , aspire 5920g-6a4g25bi , aspire 5920g-6a4g25mi , aspire 5920g-702g25hn , aspire 5920g-702g25mn , aspire 5920g-812g25mn , aspire 5920g-812g32mi , aspire 5920g-812g32mn , aspire 5920g-813g25mi , aspire 5920g-832g25bi , aspire 5920g-832g32n , aspire 5920g-833g25mi , aspire 5920g-833g25mn , aspire 5920g-833g32bi , aspire 5920g-834g25hn , aspire 5920g-834g32h , aspire 5920g-932g25bn , aspire 5920g-932g32bn , aspire 5920g-933g32mn , aspire 5920g-934g25bn , aspire 5920g-934g32bn , aspire 5920nwlmi , aspire 5920wlmi ,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر
34zr3tatn14 , b2607.13.v1.f.gn , dfb501005h30t(f6f7-cw) , gc055515vh-a ,