فن vaio vpc ea2lgx

فن vaio vpc ea2lgx

?
139,000 تومان
تولید کننده:سونی | sony
کد محصول: 320107
موجودی: 28 عدد
گارانتی: FAN vaio vpc ea2lgx VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V 0.4A
کانکتور: 3-wire 3-pin connector
-------------------
سازگاری مدل:
vaio pcg-61211l, vaio pcg-61211m, vaio pcg-61211n, vaio pcg-61211p, vaio pcg-61213, vaio pcg-61213l, vaio pcg-61213m, vaio pcg-61213w, vaio pcg-61215l, vaio pcg-61311l, vaio pcg-61312l, vaio pcg-61313, vaio pcg-61313l, vaio pcg-61313m, vaio pcg-61313w, vaio pcg-61315l, vaio pcg-61316l, vaio pcg-61317, vaio pcg-61317l, vaio pcg-61317m, vaio pcg-61317w, vaio pcg-61318l, vaio pcg-71211l, vaio pcg-71211m, vaio pcg-71211n, vaio pcg-71211w, vaio pcg-71212l, vaio pcg-71213l, vaio pcg-71215l, vaio pcg-71216l, vaio pcg-71217l, vaio pcg-71218l, vaio pcg-71311, vaio pcg-71311l, vaio pcg-71311m, vaio pcg-71311w, vaio pcg-71312, vaio pcg-71312l, vaio pcg-71312m, vaio pcg-71312w, vaio pcg-71313l, vaio pcg-71314l, vaio pcg-71315l, vaio pcg-71316l, vaio pcg-71317l, vaio pcg-71318, vaio pcg-71318l, vaio pcg-71318m, vaio pcg-71318w, vaio pcg-91111l, vaio pcg-91112l, vaio vpc ea series, vaio vpc eb series, vaio vpc-ea series, vaio vpc-ea16, vaio vpc-ea21fx, vaio vpc-ea21fx/bi, vaio vpc-ea21fx/t, vaio vpc-ea21fx/wi, vaio vpc-ea22fx, vaio vpc-ea22fx/b, vaio vpc-ea22fx/g, vaio vpc-ea22fx/l, vaio vpc-ea22fx/p, vaio vpc-ea22fx/w, vaio vpc-ea24fm, vaio vpc-ea24fm/b, vaio vpc-ea24fm/g, vaio vpc-ea24fm/l, vaio vpc-ea24fm/p, vaio vpc-ea24fm/w, vaio vpc-ea25, vaio vpc-ea25fx, vaio vpc-ea25fx/bi, vaio vpc-ea25fx/t, vaio vpc-ea25fx/wi, vaio vpc-ea26, vaio vpc-ea27fx, vaio vpc-ea27fx/b, vaio vpc-ea27fx/g, vaio vpc-ea27fx/l, vaio vpc-ea27fx/p, vaio vpc-ea27fx/w, vaio vpc-ea290x, vaio vpc-ea2ffx, vaio vpc-ea2ffx/b, vaio vpc-ea2gfx, vaio vpc-ea2gfx/b, vaio vpc-ea2hfx, vaio vpc-ea2hfx/b, vaio vpc-ea2jfx, vaio vpc-ea2jfx/b, vaio vpc-ea2jfx/g, vaio vpc-ea2jfx/l, vaio vpc-ea2jfx/p, vaio vpc-ea2jfx/w, vaio vpc-ea2kgx, vaio vpc-ea2kgx/b, vaio vpc-ea2kgx/l, vaio vpc-ea2kgx/p, vaio vpc-ea2lgx, vaio vpc-ea2lgx/bi, vaio vpc-ea2mgx, vaio vpc-ea2mgx/bi, vaio vpc-ea2pgx, vaio vpc-ea2pgx/bi, vaio vpc-ea2qgx, vaio vpc-ea2qgx/bi, vaio vpc-ea2sgx, vaio vpc-ea2sgx/bi, vaio vpc-ea2tgx, vaio vpc-ea2tgx/bi, vaio vpc-ea2ufx, vaio vpc-ea2ufx/b, vaio vpc-ea2ufx/g, vaio vpc-ea2ufx/l, vaio vpc-ea2ufx/p, vaio vpc-ea2ufx/w, vaio vpc-ea2vfx, vaio vpc-ea2vfx/w, vaio vpc-ea2vgx, vaio vpc-ea2vgx/bi, vaio vpc-ea2vgx/t, vaio vpc-ea2vgx/wi, vaio vpc-ea2wfx, vaio vpc-ea2wfx/bq, vaio vpc-ea2wgx, vaio vpc-ea2wgx/bi, vaio vpc-ea31fx, vaio vpc-ea31fx/bj, vaio vpc-ea31fx/t, vaio vpc-ea31fx/wi, vaio vpc-ea33fx, vaio vpc-ea33fx/b, vaio vpc-ea33fx/g, vaio vpc-ea33fx/l, vaio vpc-ea33fx/p, vaio vpc-ea33fx/v, vaio vpc-ea33fx/w, vaio vpc-ea36fm, vaio vpc-ea36fm/b, vaio vpc-ea36fm/bj, vaio vpc-ea36fm/g, vaio vpc-ea36fm/l, vaio vpc-ea36fm/p, vaio vpc-ea36fm/t, vaio vpc-ea36fm/v, vaio vpc-ea36fm/w, vaio vpc-ea36fm/wi, vaio vpc-ea36fx, vaio vpc-ea36fx/b, vaio vpc-ea36fx/bj, vaio vpc-ea36fx/g, vaio vpc-ea36fx/l, vaio vpc-ea36fx/p, vaio vpc-ea36fx/t, vaio vpc-ea36fx/v, vaio vpc-ea36fx/w, vaio vpc-ea36fx/wi, vaio vpc-ea37fx, vaio vpc-ea37fx/b, vaio vpc-ea37fx/g, vaio vpc-ea37fx/l, vaio vpc-ea37fx/p, vaio vpc-ea37fx/v, vaio vpc-ea37fx/w, vaio vpc-ea390x, vaio vpc-ea3afx, vaio vpc-ea3afx/bj, vaio vpc-ea3afx/wi, vaio vpc-ea3bfx, vaio vpc-ea3bfx/bj, vaio vpc-ea3bfx/t, vaio vpc-ea3bfx/wi, vaio vpc-ea3cfx, vaio vpc-ea3cfx/b, vaio vpc-ea3cfx/l, vaio vpc-ea3cfx/p, vaio vpc-ea3cfx/v, vaio vpc-ea3cfx/w, vaio vpc-ea3egx, vaio vpc-ea3egx/bj, vaio vpc-ea3ffx, vaio vpc-ea3ffx/bj, vaio vpc-ea3ggx, vaio vpc-ea3ggx/bj, vaio vpc-ea3hgx, vaio vpc-ea3hgx/bj, vaio vpc-ea3jgx, vaio vpc-ea3jgx/bj, vaio vpc-ea3kgx, vaio vpc-ea3kgx/jn, vaio vpc-ea3lgx, vaio vpc-ea3lgx/bj, vaio vpc-ea3mgx, vaio vpc-ea3mgx/bj, vaio vpc-ea3pgx, vaio vpc-ea3pgx/bj, vaio vpc-ea3sfx, vaio vpc-ea3sfx/bq, vaio vpc-ea3sfx/n, vaio vpc-ea3tfx, vaio vpc-ea3tfx/bj, vaio vpc-ea3ufx, vaio vpc-ea3ufx/bj, vaio vpc-ea3vfx, vaio vpc-ea3vfx/bj, vaio vpc-ea43fx, vaio vpc-ea43fx/bj, vaio vpc-ea43fx/t, vaio vpc-ea43fx/wi, vaio vpc-ea44fx, vaio vpc-ea44fx/bj, vaio vpc-ea44fx/t, vaio vpc-ea44fx/wi, vaio vpc-ea45fx, vaio vpc-ea45fx/bj, vaio vpc-ea45fx/t, vaio vpc-ea45fx/wi, vaio vpc-ea46fm, vaio vpc-ea46fm/b, vaio vpc-ea46fm/g, vaio vpc-ea46fm/l, vaio vpc-ea46fm/p, vaio vpc-ea46fm/v, vaio vpc-ea46fm/w, vaio vpc-ea47fx, vaio vpc-ea47fx/b, vaio vpc-ea47fx/g, vaio vpc-ea47fx/l, vaio vpc-ea47fx/p, vaio vpc-ea47fx/v, vaio vpc-ea47fx/w, vaio vpc-ea48fx, vaio vpc-ea48fx/bj, vaio vpc-ea490x, vaio vpc-ea4afx, vaio vpc-ea4afx/b, vaio vpc-ea4afx/l, vaio vpc-ea4afx/p, vaio vpc-ea4afx/v, vaio vpc-ea4afx/w, vaio vpc-ea4bgx, vaio vpc-ea4bgx/bj, vaio vpc-ea4cgx, vaio vpc-ea4cgx/bj, vaio vpc-ea4dgx, vaio vpc-ea4dgx/bj, vaio vpc-eb series, vaio vpc-eb100, vaio vpc-eb11fm, vaio vpc-eb11fm/bi, vaio vpc-eb11fm/t, vaio vpc-eb11fm/wi, vaio vpc-eb11fx, vaio vpc-eb11fx/bi, vaio vpc-eb11fx/t, vaio vpc-eb11fx/wi, vaio vpc-eb11gx, vaio vpc-eb11gx/bi, vaio vpc-eb11gx/t, vaio vpc-eb11gx/wi, vaio vpc-eb12fx, vaio vpc-eb12fx/bi, vaio vpc-eb12fx/t, vaio vpc-eb12fx/wi, vaio vpc-eb13fx, vaio vpc-eb13fx/bi, vaio vpc-eb13fx/bic, vaio vpc-eb14fx, vaio vpc-eb14fx/bi, vaio vpc-eb14fx/t, vaio vpc-eb14fx/wi, vaio vpc-eb15fm, vaio vpc-eb15fm/bi, vaio vpc-eb15fm/t, vaio vpc-eb15fm/wi, vaio vpc-eb15fx, vaio vpc-eb15fx/bi, vaio vpc-eb15fx/t, vaio vpc-eb15fx/wi, vaio vpc-eb16fx, vaio vpc-eb16fx/b, vaio vpc-eb16fx/g, vaio vpc-eb16fx/l, vaio vpc-eb16fx/p, vaio vpc-eb16fx/w, vaio vpc-eb17fx, vaio vpc-eb17fx/b, vaio vpc-eb17fx/g, vaio vpc-eb17fx/l, vaio vpc-eb17fx/p, vaio vpc-eb17fx/w, vaio vpc-eb18, vaio vpc-eb190x, vaio vpc-eb19fx, vaio vpc-eb19gx, vaio vpc-eb1afx, vaio vpc-eb1afx/b, vaio vpc-eb1agx, vaio vpc-eb1agx/bi, vaio vpc-eb1bgx, vaio vpc-eb1bgx/bi, vaio vpc-eb1cgx, vaio vpc-eb1cgx/bi, vaio vpc-eb1dgx, vaio vpc-eb1dgx/bi, vaio vpc-eb1egx, vaio vpc-eb1egx/bi, vaio vpc-eb1fgx, vaio vpc-eb1fgx/bi, vaio vpc-eb1ggx, vaio vpc-eb1ggx/bi, vaio vpc-eb1hfx, vaio vpc-eb1hfx/bi, vaio vpc-eb1hgx, vaio vpc-eb1hgx/bi, vaio vpc-eb1jfx, vaio vpc-eb1jfx/b, vaio vpc-eb1jfx/g, vaio vpc-eb1jfx/l, vaio vpc-eb1jfx/p, vaio vpc-eb1jfx/w, vaio vpc-eb1kgx, vaio vpc-eb1kgx/b, vaio vpc-eb1kgx/w, vaio vpc-eb1lfx, vaio vpc-eb1lfx/bi, vaio vpc-eb1lfx/wi, vaio vpc-eb1mfx, vaio vpc-eb1mfx/bi, vaio vpc-eb1pfx, vaio vpc-eb1pfx/b, vaio vpc-eb1qgx, vaio vpc-eb1qgx/bi, vaio vpc-eb1rgx, vaio vpc-eb1rgx/bi, vaio vpc-eb1sfx, vaio vpc-eb1sfx/bi, vaio vpc-eb1sfx/bic, vaio vpc-eb1tfx, vaio vpc-eb1tfx/b, vaio vpc-eb1tfx/bi, vaio vpc-eb1tgx, vaio vpc-eb1tgx/b, vaio vpc-eb22fx, vaio vpc-eb22fx/bi, vaio vpc-eb22fx/pi, vaio vpc-eb22fx/wi, vaio vpc-eb23fm, vaio vpc-eb23fm/bi, vaio vpc-eb23fm/t, vaio vpc-eb23fm/wi, vaio vpc-eb23fx, vaio vpc-eb23fx/bi, vaio vpc-eb23fx/pi, vaio vpc-eb23fx/t, vaio vpc-eb23fx/wi, vaio vpc-eb24fx, vaio vpc-eb24fx/bi, vaio vpc-eb24fx/pi, vaio vpc-eb24fx/t, vaio vpc-eb24fx/wi, vaio vpc-eb25fx, vaio vpc-eb25fx/bi, vaio vpc-eb25fx/pi, vaio vpc-eb25fx/t, vaio vpc-eb25fx/wi, vaio vpc-eb26fx, vaio vpc-eb26fx/bi, vaio vpc-eb26fx/pi, vaio vpc-eb26fx/t, vaio vpc-eb26fx/wi, vaio vpc-eb27fx, vaio vpc-eb27fx/b, vaio vpc-eb27fx/g, vaio vpc-eb27fx/l, vaio vpc-eb27fx/p, vaio vpc-eb27fx/w, vaio vpc-eb28fx, vaio vpc-eb28fx/b, vaio vpc-eb28fx/g, vaio vpc-eb28fx/l, vaio vpc-eb28fx/p, vaio vpc-eb28fx/w, vaio vpc-eb290x, vaio vpc-eb29fx, vaio vpc-eb29gx, vaio vpc-eb2ffx, vaio vpc-eb2ffx/b, vaio vpc-eb2gfx, vaio vpc-eb2gfx/b, vaio vpc-eb2hfx, vaio vpc-eb2hfx/b, vaio vpc-eb2jfx, vaio vpc-eb2jfx/b, vaio vpc-eb2jfx/g, vaio vpc-eb2jfx/l, vaio vpc-eb2jfx/p, vaio vpc-eb2jfx/w, vaio vpc-eb2kgx, vaio vpc-eb2kgx/b, vaio vpc-eb2lgx, vaio vpc-eb2lgx/bi, vaio vpc-eb2mgx, vaio vpc-eb2mgx/bi, vaio vpc-eb2ngx, vaio vpc-eb2ngx/bi, vaio vpc-eb2pgx, vaio vpc-eb2pgx/bi, vaio vpc-eb2rfx, vaio vpc-eb2rfx/b, vaio vpc-eb2rfx/g, vaio vpc-eb2rfx/l, vaio vpc-eb2rfx/p, vaio vpc-eb2rfx/w, vaio vpc-eb2sfx, vaio vpc-eb2sfx/b, vaio vpc-eb2sfx/g, vaio vpc-eb2sfx/l, vaio vpc-eb2sfx/p, vaio vpc-eb2sfx/w, vaio vpc-eb2tfx, vaio vpc-eb2tfx/b, vaio vpc-eb2tfx/bi, vaio vpc-eb2tfx/l, vaio vpc-eb2tfx/p, vaio vpc-eb2tfx/w, vaio vpc-eb2tgx, vaio vpc-eb2tgx/bi, vaio vpc-eb2ugx, vaio vpc-eb2ugx/bi, vaio vpc-eb2ygx, vaio vpc-eb2ygx/bi, vaio vpc-eb31fx, vaio vpc-eb31fx/bj, vaio vpc-eb31fx/wi, vaio vpc-eb32fm, vaio vpc-eb32fm/wi, vaio vpc-eb32fx, vaio vpc-eb32fx/bj, vaio vpc-eb32fx/t, vaio vpc-eb32fx/wi, vaio vpc-eb33fm, vaio vpc-eb33fm/bj, vaio vpc-eb33fm/wi, vaio vpc-eb33fx, vaio vpc-eb33fx/bj, vaio vpc-eb33fx/t, vaio vpc-eb33fx/wi, vaio vpc-eb33gx, vaio vpc-eb33gx/bj, vaio vpc-eb33gx/t, vaio vpc-eb33gx/wi, vaio vpc-eb35fx, vaio vpc-eb35fx/bj, vaio vpc-eb35fx/wi, vaio vpc-eb36gm, vaio vpc-eb36gm/bj, vaio vpc-eb36gx, vaio vpc-eb36gx/bj, vaio vpc-eb37fx, vaio vpc-eb37fx/bj, vaio vpc-eb37fx/wi, vaio vpc-eb390x, vaio vpc-eb3afm, vaio vpc-eb3afm/bj, vaio vpc-eb3afm/t, vaio vpc-eb3afm/wi, vaio vpc-eb3afx, vaio vpc-eb3afx/bj, vaio vpc-eb3afx/wi, vaio vpc-eb3bfx, vaio vpc-eb3bfx/b, vaio vpc-eb3bfx/l, vaio vpc-eb3bfx/w, vaio vpc-eb3cfx, vaio vpc-eb3cfx/bj, vaio vpc-eb3cfx/wi, vaio vpc-eb3dfx, vaio vpc-eb3dfx/bj, vaio vpc-eb3efx, vaio vpc-eb3efx/bj, vaio vpc-eb3fgx, vaio vpc-eb3fgx/bj, vaio vpc-eb3ggx, vaio vpc-eb3ggx/bj, vaio vpc-eb3hgx, vaio vpc-eb3hgx/bj, vaio vpc-eb3jgx, vaio vpc-eb3jgx/bj, vaio vpc-eb3kfx, vaio vpc-eb3kfx/bj, vaio vpc-eb3kfx/wi, vaio vpc-eb3lfx, vaio vpc-eb3lfx/bj, vaio vpc-eb3mfx, vaio vpc-eb3mfx/bj, vaio vpc-eb3mfx/wi, vaio vpc-eb3nfx, vaio vpc-eb3nfx/b, vaio vpc-eb3nfx/bj, vaio vpc-eb3pgx, vaio vpc-eb3pgx/bj, vaio vpc-eb3qfx, vaio vpc-eb3qfx/wi, vaio vpc-eb3rfx, vaio vpc-eb3rfx/v, vaio vpc-eb3s4c, vaio vpc-eb3s5c, vaio vpc-eb3sgx, vaio vpc-eb3sgx/bj, vaio vpc-eb3tfx, vaio vpc-eb3tfx/t, vaio vpc-eb42fm, vaio vpc-eb42fm/bj, vaio vpc-eb42fm/t, vaio vpc-eb42fm/wi, vaio vpc-eb42fx, vaio vpc-eb42fx/bj, vaio vpc-eb42fx/t, vaio vpc-eb42fx/wi, vaio vpc-eb43fx, vaio vpc-eb43fx/bj, vaio vpc-eb43fx/t, vaio vpc-eb43fx/wi, vaio vpc-eb44fx, vaio vpc-eb44fx/bj, vaio vpc-eb44fx/t, vaio vpc-eb44fx/wi, vaio vpc-eb45fx, vaio vpc-eb45fx/bj, vaio vpc-eb45fx/t, vaio vpc-eb45fx/wi, vaio vpc-eb46fx, vaio vpc-eb46fx/bj, vaio vpc-eb46fx/t, vaio vpc-eb46fx/wi, vaio vpc-eb47gm, vaio vpc-eb47gm/bj, vaio vpc-eb47gm/t, vaio vpc-eb47gm/wi, vaio vpc-eb490x, vaio vpc-eb4afx, vaio vpc-eb4afx/bj, vaio vpc-eb4ayc, vaio vpc-eb4bgx, vaio vpc-eb4bgx/bj, vaio vpc-eb4cgx, vaio vpc-eb4cgx/bj, vaio vpc-eb4efx, vaio vpc-eb4efx/bj, vaio vpc-eb4ffx, vaio vpc-eb4ffx/bj, vaio vpc-eb4gfx, vaio vpc-eb4gfx/bj, vaio vpc-eb4hgx, vaio vpc-eb4hgx/bj, vaio vpc-eb4kfx, vaio vpc-eb4kfx/bj, vaio vpc-eb4lfx, vaio vpc-eb4lfx/bj, vaio vpc-eb4mfx, vaio vpc-eb4mfx/b, vaio vpc-eb4mfx/l, vaio vpc-eb4mfx/w, vaio vpc-eb4s1c, vaio vpc-eb4s2c, vaio vpc-eb4s5c, vaio vpc-ec22fx, vaio vpc-ec22fx/bi, vaio vpc-ec22fx/wi, vaio vpc-ec25fx, vaio vpc-ec25fx/bi, vaio vpc-ec25fx/wi, vaio vpc-ec290x, vaio vpc-ec2ffx, vaio vpc-ec2ffx/bi, vaio vpc-ec2ggx, vaio vpc-ec2ggx/bi, vaio vpc-ec2hfx, vaio vpc-ec2hfx/bi, vaio vpc-ec2jfx, vaio vpc-ec2jfx/bi, vaio vpc-ec2jfx/wi, vaio vpc-ec2jgx, vaio vpc-ec2jgx/bi, vaio vpc-ec2kgx, vaio vpc-ec2kgx/bi, vaio vpc-ec2lgx, vaio vpc-ec2lgx/bi, vaio vpc-ec2mgx, vaio vpc-ec2mgx/bi, vaio vpc-ec2ngx, vaio vpc-ec2ngx/bi, vaio vpc-ec2pgx, vaio vpc-ec2pgx/bi, vaio vpc-ec2qgx, vaio vpc-ec2qgx/bi, vaio vpc-ec2rfx, vaio vpc-ec2rfx/bi, vaio vpc-ec2sfx, vaio vpc-ec2sfx/bi, vaio vpc-ec2sfx/wi, vaio vpc-ec2tfx, vaio vpc-ec2tfx/bi, vaio vpc-ec2tfx/wi, vaio vpc-ec390x, vaio vpc-ec3afx, vaio vpc-ec3afx/bj, vaio vpc-ec3bfx, vaio vpc-ec3bfx/bj, vaio vpc-ec3cfx, vaio vpc-ec3cfx/wi, vaio vpc-ec3dfx, vaio vpc-ec3dfx/bj, vaio vpc-ec490x, vaio vpc-ec4afx, vaio vpc-ec4afx/bj, vaio vpc-ec4bfx, vaio vpc-ec4bfx/bj, vaio vpc-ec4cfx, vaio vpc-ec4cfx/bj,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
udqfrzh14cf0,
مشخصات فنی فن
هیت سینک ندارد
مشخصات فیزیکی فن
برند Sony (سونی)
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید