فن vaio vpc ee

فن vaio vpc ee

?
80,000 تومان
کد محصول: 320111
موجودی: 5 عدد
گارانتی: FAN vaio vpc ee VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V
کانکتور: 3-wire 3-pin connector
-------------------
سازگاري مدل:
vaio pcg-61511l, vaio pcg-61611, vaio pcg-61611l, vaio pcg-61611m, vaio pcg-71511, vaio pcg-71511l, vaio pcg-71511m, vaio vpc-ee series, vaio vpc-ee21fx, vaio vpc-ee21fx/bi, vaio vpc-ee21fx/t, vaio vpc-ee21fx/wi, vaio vpc-ee22fx, vaio vpc-ee22fx/bi, vaio vpc-ee22fx/t, vaio vpc-ee22fx/wi, vaio vpc-ee23fx, vaio vpc-ee23fx/bi, vaio vpc-ee23fx/t, vaio vpc-ee23fx/wi, vaio vpc-ee25fx, vaio vpc-ee25fx/bi, vaio vpc-ee25fx/t, vaio vpc-ee25fx/wi, vaio vpc-ee26fx, vaio vpc-ee26fx/bi, vaio vpc-ee26fx/t, vaio vpc-ee26fx/wi, vaio vpc-ee27fm, vaio vpc-ee27fm/bi, vaio vpc-ee27fm/t, vaio vpc-ee27fm/wi, vaio vpc-ee28fx, vaio vpc-ee28fx/wi, vaio vpc-ee29fx, vaio vpc-ee29fx/bi, vaio vpc-ee31fx, vaio vpc-ee31fx/bj, vaio vpc-ee31fx/t, vaio vpc-ee31fx/wi, vaio vpc-ee32fx, vaio vpc-ee32fx/bj, vaio vpc-ee32fx/wi, vaio vpc-ee33fx, vaio vpc-ee33fx/bj, vaio vpc-ee33fx/wi, vaio vpc-ee34fx, vaio vpc-ee34fx/bj, vaio vpc-ee34fx/t, vaio vpc-ee34fx/wi, vaio vpc-ee35fx, vaio vpc-ee35fx/bj, vaio vpc-ee35fx/t, vaio vpc-ee35fx/wi, vaio vpc-ee37fx, vaio vpc-ee37fx/bj, vaio vpc-ee37fx/t, vaio vpc-ee37fx/wi, vaio vpc-ee3wfx, vaio vpc-ee3wfx/bj, vaio vpc-ee3wfx/t, vaio vpc-ee3wfx/wi, vaio vpc-ee41fx, vaio vpc-ee41fx/bj, vaio vpc-ee41fx/t, vaio vpc-ee41fx/wi, vaio vpc-ee42fx, vaio vpc-ee42fx/bj, vaio vpc-ee42fx/t, vaio vpc-ee42fx/wi, vaio vpc-ee43fx, vaio vpc-ee43fx/bj, vaio vpc-ee43fx/t, vaio vpc-ee43fx/wi, vaio vpc-ee44fm, vaio vpc-ee44fm/bj, vaio vpc-ee44fm/t, vaio vpc-ee44fm/wi, vaio vpc-ee45fx, vaio vpc-ee45fx/bj, vaio vpc-ee45fx/t, vaio vpc-ee45fx/wi, vaio vpc-ee46fx, vaio vpc-ee46fx/bj, vaio vpc-ee46fx/t, vaio vpc-ee46fx/wi, vaio vpc-ee47fx, vaio vpc-ee47fx/bj, vaio vpc-ee47fx/t, vaio vpc-ee47fx/wi, vaio vpc-ef22fx, vaio vpc-ef22fx/bi, vaio vpc-ef25fx, vaio vpc-ef25fx/bi, vaio vpc-ef34fx, vaio vpc-ef34fx/bi, vaio vpc-ef37fx, vaio vpc-ef37fx/bi, vaio vpc-ef44fx, vaio vpc-ef44fx/bi, vaio vpc-ef46fx, vaio vpc-ef46fx/bi, vaio vpc-ef47fx, vaio vpc-ef47fx/bi, vaio vpcee series,
-------------------
سازگاري پارت نامبر:
3fne7tan020, 3fne7tan0250, 3fne7tan030,
مشخصات فیزیکی فن
برند Sony (سونی)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید

سازگاری با مدل های زیر:
vaio pcg-61511l , vaio pcg-61611 , vaio pcg-61611l , vaio pcg-61611m , vaio pcg-71511 , vaio pcg-71511l , vaio pcg-71511m , vaio vpc-ee series , vaio vpc-ee21fx , vaio vpc-ee21fx/bi , vaio vpc-ee21fx/t , vaio vpc-ee21fx/wi , vaio vpc-ee22fx , vaio vpc-ee22fx/bi , vaio vpc-ee22fx/t , vaio vpc-ee22fx/wi , vaio vpc-ee23fx , vaio vpc-ee23fx/bi , vaio vpc-ee23fx/t , vaio vpc-ee23fx/wi , vaio vpc-ee25fx , vaio vpc-ee25fx/bi , vaio vpc-ee25fx/t , vaio vpc-ee25fx/wi , vaio vpc-ee26fx , vaio vpc-ee26fx/bi , vaio vpc-ee26fx/t , vaio vpc-ee26fx/wi , vaio vpc-ee27fm , vaio vpc-ee27fm/bi , vaio vpc-ee27fm/t , vaio vpc-ee27fm/wi , vaio vpc-ee28fx , vaio vpc-ee28fx/wi , vaio vpc-ee29fx , vaio vpc-ee29fx/bi , vaio vpc-ee31fx , vaio vpc-ee31fx/bj , vaio vpc-ee31fx/t , vaio vpc-ee31fx/wi , vaio vpc-ee32fx , vaio vpc-ee32fx/bj , vaio vpc-ee32fx/wi , vaio vpc-ee33fx , vaio vpc-ee33fx/bj , vaio vpc-ee33fx/wi , vaio vpc-ee34fx , vaio vpc-ee34fx/bj , vaio vpc-ee34fx/t , vaio vpc-ee34fx/wi , vaio vpc-ee35fx , vaio vpc-ee35fx/bj , vaio vpc-ee35fx/t , vaio vpc-ee35fx/wi , vaio vpc-ee37fx , vaio vpc-ee37fx/bj , vaio vpc-ee37fx/t , vaio vpc-ee37fx/wi , vaio vpc-ee3wfx , vaio vpc-ee3wfx/bj , vaio vpc-ee3wfx/t , vaio vpc-ee3wfx/wi , vaio vpc-ee41fx , vaio vpc-ee41fx/bj , vaio vpc-ee41fx/t , vaio vpc-ee41fx/wi , vaio vpc-ee42fx , vaio vpc-ee42fx/bj , vaio vpc-ee42fx/t , vaio vpc-ee42fx/wi , vaio vpc-ee43fx , vaio vpc-ee43fx/bj , vaio vpc-ee43fx/t , vaio vpc-ee43fx/wi , vaio vpc-ee44fm , vaio vpc-ee44fm/bj , vaio vpc-ee44fm/t , vaio vpc-ee44fm/wi , vaio vpc-ee45fx , vaio vpc-ee45fx/bj , vaio vpc-ee45fx/t , vaio vpc-ee45fx/wi , vaio vpc-ee46fx , vaio vpc-ee46fx/bj , vaio vpc-ee46fx/t , vaio vpc-ee46fx/wi , vaio vpc-ee47fx , vaio vpc-ee47fx/bj , vaio vpc-ee47fx/t , vaio vpc-ee47fx/wi , vaio vpc-ef22fx , vaio vpc-ef22fx/bi , vaio vpc-ef25fx , vaio vpc-ef25fx/bi , vaio vpc-ef34fx , vaio vpc-ef34fx/bi , vaio vpc-ef37fx , vaio vpc-ef37fx/bi , vaio vpc-ef44fx , vaio vpc-ef44fx/bi , vaio vpc-ef46fx , vaio vpc-ef46fx/bi , vaio vpc-ef47fx , vaio vpc-ef47fx/bi , vaio vpcee series ,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر
3fne7tan020 , 3fne7tan0250 , 3fne7tan030 ,