فن Satellite c660 1ld

فن Satellite c660 1ld

?
109,000 تومان
کد محصول: 320135
موجودی: 9 عدد
گارانتی: FAN Satellite c660 1ld VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V
کانکتور: 3-wire 3-pin connector
-------------------
سازگاری مدل:
satellite a655 series, satellite a655d series, satellite a660 series, satellite a660-01s, satellite a660-042, satellite a660-07p, satellite a660-07r, satellite a660-07t, satellite a660-07u, satellite a660-0qe, satellite a660-0t4, satellite a660-11m, satellite a660-12d, satellite a660-12e, satellite a660-12q, satellite a660-12t, satellite a660-135, satellite a660-148, satellite a660-149, satellite a660-14c, satellite a660-14l, satellite a660-151, satellite a660-155, satellite a660-15e, satellite a660-15j, satellite a660-15p, satellite a660-15t, satellite a660-160, satellite a660-17e, satellite a660-17h, satellite a660-17t, satellite a660-184, satellite a660-18n, satellite a660-1dw, satellite a660-1dz, satellite a660-1eg, satellite a660-1f4, satellite a660-1f5, satellite a660-1fh, satellite a660-1fl, satellite a660-1fm, satellite a660-1h6, satellite a660-1h7, satellite a660-bt2g22, satellite a660-bt2g23, satellite a660-bt2g25, satellite a660-bt2n22, satellite a660-bt2n23, satellite a660-bt2n25, satellite a660-st2gx1, satellite a660-st2n01, satellite a660-st2n02, satellite a660-st2n03, satellite a660-st2nx2, satellite a660d series, satellite a660d-bt2n22, satellite a660d-bt2n23, satellite a660d-st2g01, satellite a660d-st2g02, satellite a660d-st2nx2, satellite a665 series, satellite a665-11z, satellite a665-3dv, satellite a665-3dv1, satellite a665-3dv12x, satellite a665-3dv5, satellite a665-3dv6, satellite a665-3dv7, satellite a665-3dv8, satellite a665-s5170, satellite a665-s5171, satellite a665-s5173, satellite a665-s5179, satellite a665-s5180, satellite a665-s5181, satellite a665-s5186, satellite a665-s6050, satellite a665-s6054, satellite a665-s6055, satellite a665-s6056, satellite a665-s6057, satellite a665-s6058, satellite a665-s6065, satellite a665-s6067, satellite a665-s6070, satellite a665-s6079, satellite a665-s6080, satellite a665-s6081, satellite a665-s6085, satellite a665-s6086, satellite a665-s6087, satellite a665-s6088, satellite a665-s6089, satellite a665-s6090, satellite a665-s6092, satellite a665-s6093, satellite a665-s6094, satellite a665-s6097, satellite a665-s6098, satellite a665-sp6001l, satellite a665-sp6001m, satellite a665-sp6002l, satellite a665-sp6002m, satellite a665-sp6003l, satellite a665-sp6003m, satellite a665-sp6004l, satellite a665-sp6004m, satellite a665-sp6010l, satellite a665-sp6010m, satellite a665-sp6011l, satellite a665-sp6011m, satellite a665-sp6012l, satellite a665-sp6012m, satellite a665-sp6013l, satellite a665-sp6013m, satellite a665d series, satellite a665d-s5172, satellite a665d-s5174, satellite a665d-s5175, satellite a665d-s5178, satellite a665d-s6051, satellite a665d-s6059, satellite a665d-s6075, satellite a665d-s6076, satellite a665d-s6082, satellite a665d-s6083, satellite a665d-s6084, satellite a665d-s6091, satellite a665d-s6096, satellite c660 series, satellite c660-00j, satellite c660-01c, satellite c660-02l, satellite c660-03c, satellite c660-106, satellite c660-108, satellite c660-10d, satellite c660-10e, satellite c660-10h, satellite c660-10t, satellite c660-115, satellite c660-116, satellite c660-117, satellite c660-118, satellite c660-119, satellite c660-11h, satellite c660-11k, satellite c660-120, satellite c660-14x, satellite c660-155, satellite c660-156, satellite c660-15r, satellite c660-15t, satellite c660-15z, satellite c660-172, satellite c660-173, satellite c660-174, satellite c660-17e, satellite c660-17j, satellite c660-17l, satellite c660-17w, satellite c660-184, satellite c660-187, satellite c660-18c, satellite c660-195, satellite c660-19g, satellite c660-1c6, satellite c660-1cz, satellite c660-1d7, satellite c660-1e2, satellite c660-1f1, satellite c660-1fe, satellite c660-1g2, satellite c660-1g3, satellite c660-1h6, satellite c660-1hl, satellite c660-1j2, satellite c660-1j6, satellite c660-1jg, satellite c660-1jh, satellite c660-1jj, satellite c660-1jx, satellite c660-1k9, satellite c660-1kq, satellite c660-1kt, satellite c660-1l2, satellite c660-1lc, satellite c660-1ld, satellite c660-1n6, satellite c660-1nj, satellite c660-1np, satellite c660-1nw, satellite c660-1p3, satellite c660-1u4, satellite c660-1uj, satellite c660-1ul, satellite c660-1vr, satellite c660-1vw, satellite c660-1zm, satellite c660-1zn, satellite c660-217, satellite c660-21m, satellite c660-21q, satellite c660-21w, satellite c660-21z, satellite c660-220, satellite c660-223, satellite c660-227, satellite c660-229, satellite c660-22q, satellite c660-22v, satellite c660-23m, satellite c660-23n, satellite c660-23q, satellite c660-23r, satellite c660-23t, satellite c660-23u, satellite c660-258, satellite c660-26g, satellite c660-27d, satellite c660-28d, satellite c660-28r, satellite c660-28t, satellite c660-28v, satellite c660-2cr, satellite c660-2d7, satellite c660-2dl, satellite c660-2dv, satellite c660-2e1, satellite c660-2e2, satellite c660-2e3, satellite c660-2el, satellite c660-2f2, satellite c660-2fe, satellite c660-2ff, satellite c660-2gm, satellite c660-2n7, satellite c660d-102, satellite c660d-103, satellite c660d-10d, satellite c660d-10f, satellite c660d-10l, satellite c660d-10p, satellite c660d-10w, satellite c660d-124, satellite c660d-140, satellite c660d-14e, satellite c660d-14w, satellite c660d-14x, satellite c660d-150, satellite c660d-151, satellite c660d-152, satellite c660d-153, satellite c660d-155, satellite c660d-15d, satellite c660d-15h, satellite c660d-15k, satellite c660d-15x, satellite c660d-15z, satellite c660d-169, satellite c660d-181, satellite c660d-18c, satellite c660d-18f, satellite c660d-194, satellite c660d-19d, satellite c660d-19x, satellite c660d-1c6, satellite c660d-1c7, satellite c660d-1en, satellite c660d-1ep, satellite c660d-1ew, satellite c660d-1f1, satellite c665 series, satellite c665-00q, satellite c665-013, satellite c665-016, satellite c665-040, satellite c665-065, satellite l670 series, satellite l670-bt2n13, satellite l670-bt2n22, satellite l670-bt2n23, satellite l670-st2n01, satellite l670d series, satellite l670d-bt2n22, satellite l670d-st2n01, satellite l670d-st2n02, satellite l670d-st2n03, satellite l675 series, satellite l675-s7018, satellite l675-s7020, satellite l675-s7044, satellite l675-s7048, satellite l675-s7051, satellite l675-s7062, satellite l675d series, satellite l675d-s7012, satellite l675d-s7013, satellite l675d-s7014, satellite l675d-s7015, satellite l675d-s7016, satellite l675d-s7017, satellite l675d-s7019, satellite l675d-s7022, satellite l675d-s7040, satellite l675d-s7040gy, satellite l675d-s7042, satellite l675d-s7046, satellite l675d-s7047, satellite l675d-s7049, satellite l675d-s7050, satellite l675d-s7052, satellite l675d-s7053, satellite l675d-s7060, satellite p750 series, satellite p750-bt4g22, satellite p750-bt4n22, satellite p750-st4n01, satellite p750-st4n02, satellite p750-st4nx1, satellite p750-st4nx2, satellite p750-st5gx1, satellite p750-st5gx2, satellite p750-st5n01, satellite p750-st5n02, satellite p750-st6gx1, satellite p750-st6gx2, satellite p750-st6n01, satellite p750-st6n02, satellite p750d series, satellite p750d-bt4n22, satellite p755 series, satellite p755-3dv20, satellite p755-s5174, satellite p755-s5180, satellite p755-s5182, satellite p755-s5184, satellite p755-s5194, satellite p755-s5196, satellite p755-s5198, satellite p755-s5215, satellite p755-s5259, satellite p755-s5260, satellite p755-s5261, satellite p755-s5262, satellite p755-s5263, satellite p755-s5264, satellite p755-s5265, satellite p755-s5267, satellite p755-s5268, satellite p755-s5269, satellite p755-s5270, satellite p755-s5272, satellite p755-s5274, satellite p755-s5276, satellite p755-s5278, satellite p755-s5285, satellite p755-s5320, satellite p755-s5375, satellite p755-s5380, satellite p755-s5381, satellite p755-s5382, satellite p755-s5383, satellite p755-s5385, satellite p755-s5387, satellite p755-s5390, satellite p755-s5391, satellite p755-s5392, satellite p755-s5393, satellite p755-s5394, satellite p755-s5395, satellite p755-s5396, satellite p755-s5398, satellite p755-sp5101l, satellite p755-sp5161m, satellite p755-sp5202l, satellite p755d series, satellite p755d-s5172, satellite p755d-s5266, satellite p755d-s5378, satellite p755d-s5379, satellite p755d-s5384, satellite p755d-s5386,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
ab7905mx-eb3, ksb06105ha(ac87), mf60120v1-b100-g99,
مشخصات فنی فن
هیت سینک ندارد
مشخصات فیزیکی فن
برند Packard Bell (پکارد بل)
نظر جدید
اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری
پرسش جدید