فن Satellite l500 13n

فن Satellite l500 13n

?
70,000 تومان
کد محصول: 320140
موجودی: 1 عدد
گارانتی: FAN Satellite l500 13n VM Laptop VM
نوع: Laptop CPU Fan
گارانتی: 3 Months
توان: DC5V Bare Fan
کانکتور: 3-wire 3-pin connector
-------------------
سازگاري مدل:
satellite l500 series, satellite l500-01v, satellite l500-11n, satellite l500-11v, satellite l500-128, satellite l500-13n, satellite l500-13v, satellite l500-st2521, satellite l500-st2521, satellite l500-st2522, satellite l500-st2543, satellite l500-st2544, satellite l500-st5505, satellite l500-st5507, satellite l500-st55x1, satellite l500-st55x2, satellite l500-st55x3, satellite l500d-11r, satellite l500d-st2531, satellite l500d-st2531, satellite l500d-st2532, satellite l500d-st2543, satellite l500d-st5501, satellite l500d-st5501, satellite l500d-st5506, satellite l500d-st55x1, satellite l500d-st5600, satellite l500d-st5600, satellite l505 series, satellite l505-es5011, satellite l505-es5012, satellite l505-es5015, satellite l505-es5016, satellite l505-es5018, satellite l505-es5033, satellite l505-es5034, satellite l505-es5036, satellite l505-es5042, satellite l505-gs5035, satellite l505-gs5037, satellite l505-gs5038, satellite l505-gs5039, satellite l505-gs6002, satellite l505-ls5014, satellite l505-ls5017, satellite l505-ls5021, satellite l505-s5964, satellite l505-s5964, satellite l505-s5966, satellite l505-s5966, satellite l505-s5967, satellite l505-s5967, satellite l505-s5969, satellite l505-s5969, satellite l505-s5971, satellite l505-s5982, satellite l505-s5984, satellite l505-s5988, satellite l505-s5990, satellite l505-s5993, satellite l505-s5995, satellite l505-s5997, satellite l505-s5998, satellite l505-s5999, satellite l505-s6946, satellite l505-s6946, satellite l505-s6951, satellite l505-s6951, satellite l505-s6953, satellite l505-s6953, satellite l505-s6954, satellite l505-s6954, satellite l505-s6955, satellite l505-s6955, satellite l505-s6956, satellite l505-s6956, satellite l505-s6959, satellite l505-s6959, satellite l505-s6962, satellite l505-s6962, satellite l505-sp6011l, satellite l505-sp6011m, satellite l505-sp6013l, satellite l505-sp6013m, satellite l505-sp6015l, satellite l505-sp6015m, satellite l505-sp6019l, satellite l505-sp6019m, satellite l505-sp6906a, satellite l505-sp6906c, satellite l505-sp6906r, satellite l505-sp6934r, satellite l505-sp6984a, satellite l505-sp6984c, satellite l505-sp6984r, satellite l505-sp6985c, satellite l505-sp6997r, satellite l505-sp6998r, satellite l505d series, satellite l505d-es5024, satellite l505d-es5025, satellite l505d-es5026, satellite l505d-es5027, satellite l505d-gs6000, satellite l505d-gs6003, satellite l505d-ls5001, satellite l505d-ls5002, satellite l505d-ls5003, satellite l505d-ls5004, satellite l505d-ls5005, satellite l505d-ls5006, satellite l505d-ls5007, satellite l505d-ls5010, satellite l505d-ls5019, satellite l505d-s5963, satellite l505d-s5963, satellite l505d-s5965, satellite l505d-s5965, satellite l505d-s5972, satellite l505d-s5983, satellite l505d-s5985, satellite l505d-s5986, satellite l505d-s5987, satellite l505d-s5992, satellite l505d-s5994, satellite l505d-s5996, satellite l505d-s6947, satellite l505d-s6947, satellite l505d-s6948, satellite l505d-s6948, satellite l505d-s6952, satellite l505d-s6952, satellite l505d-s6957, satellite l505d-sc6001, satellite l505d-sp6012l, satellite l505d-sp6012m, satellite l505d-sp6014l, satellite l505d-sp6014m, satellite l505d-sp6017l, satellite l505d-sp6017m, satellite l505d-sp6905a, satellite l505d-sp6905c, satellite l505d-sp6905r, satellite l505d-sp6907a, satellite l505d-sp6907c, satellite l505d-sp6907r, satellite l505d-sp6927r, satellite l505d-sp6928a, satellite l505d-sp6928c, satellite l505d-sp6928r, satellite l505d-sp6983a, satellite l505d-sp6983c, satellite l505d-sp6983r, satellite l510 series, satellite l510-st3405, satellite l515 series, satellite l515-s4005, satellite l515-s4007, satellite l515-s4008, satellite l515-s4010, satellite l515-s4925, satellite l515-s4928, satellite l515-s4960, satellite l515-s4962, satellite l515-sc3002, satellite l515-sp3013l, satellite l515-sp3013m, satellite l515-sp3014l, satellite l515-sp3014m, satellite l515-sp4011l, satellite l515-sp4011m, satellite l515-sp4012l, satellite l515-sp4012m, satellite l515-sp4015l, satellite l515-sp4015m, satellite l515-sp4031l, satellite l515-sp4031m, satellite l515-sp4032l, satellite l515-sp4032m, satellite l515-sp4904a, satellite l515-sp4904c, satellite l515-sp4904r, satellite l515-sp4908c, satellite l515-sp4926r, satellite l515-sp4929a, satellite l515-sp4929c, satellite l515-sp4929r, satellite l515-sp4943c, satellite l525 series, satellite l526 series, satellite l536 series, satellite l550 series, satellite l550-st2721, satellite l550-st5701, satellite l550-st5702, satellite l550d series, satellite l555 series, satellite pro l500 series, satellite pro l500-ez1520, satellite pro l500-ez1530, satellite pro l500-sp6016m, satellite pro l500-sp6018l, satellite pro l500-sp6018m, satellite pro l510 series, satellite pro l510-w1410,
-------------------
سازگاري پارت نامبر:
dc2800086s0, mf60090v1-c000-g99,
مشخصات فیزیکی فن
برند Toshiba (توشیبا)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید

سازگاری با مدل های زیر:
satellite l500 series , satellite l500-01v , satellite l500-11n , satellite l500-11v , satellite l500-128 , satellite l500-13n , satellite l500-13v , satellite l500-st2521 , satellite l500-st2521 , satellite l500-st2522 , satellite l500-st2543 , satellite l500-st2544 , satellite l500-st5505 , satellite l500-st5507 , satellite l500-st55x1 , satellite l500-st55x2 , satellite l500-st55x3 , satellite l500d-11r , satellite l500d-st2531 , satellite l500d-st2531 , satellite l500d-st2532 , satellite l500d-st2543 , satellite l500d-st5501 , satellite l500d-st5501 , satellite l500d-st5506 , satellite l500d-st55x1 , satellite l500d-st5600 , satellite l500d-st5600 , satellite l505 series , satellite l505-es5011 , satellite l505-es5012 , satellite l505-es5015 , satellite l505-es5016 , satellite l505-es5018 , satellite l505-es5033 , satellite l505-es5034 , satellite l505-es5036 , satellite l505-es5042 , satellite l505-gs5035 , satellite l505-gs5037 , satellite l505-gs5038 , satellite l505-gs5039 , satellite l505-gs6002 , satellite l505-ls5014 , satellite l505-ls5017 , satellite l505-ls5021 , satellite l505-s5964 , satellite l505-s5964 , satellite l505-s5966 , satellite l505-s5966 , satellite l505-s5967 , satellite l505-s5967 , satellite l505-s5969 , satellite l505-s5969 , satellite l505-s5971 , satellite l505-s5982 , satellite l505-s5984 , satellite l505-s5988 , satellite l505-s5990 , satellite l505-s5993 , satellite l505-s5995 , satellite l505-s5997 , satellite l505-s5998 , satellite l505-s5999 , satellite l505-s6946 , satellite l505-s6946 , satellite l505-s6951 , satellite l505-s6951 , satellite l505-s6953 , satellite l505-s6953 , satellite l505-s6954 , satellite l505-s6954 , satellite l505-s6955 , satellite l505-s6955 , satellite l505-s6956 , satellite l505-s6956 , satellite l505-s6959 , satellite l505-s6959 , satellite l505-s6962 , satellite l505-s6962 , satellite l505-sp6011l , satellite l505-sp6011m , satellite l505-sp6013l , satellite l505-sp6013m , satellite l505-sp6015l , satellite l505-sp6015m , satellite l505-sp6019l , satellite l505-sp6019m , satellite l505-sp6906a , satellite l505-sp6906c , satellite l505-sp6906r , satellite l505-sp6934r , satellite l505-sp6984a , satellite l505-sp6984c , satellite l505-sp6984r , satellite l505-sp6985c , satellite l505-sp6997r , satellite l505-sp6998r , satellite l505d series , satellite l505d-es5024 , satellite l505d-es5025 , satellite l505d-es5026 , satellite l505d-es5027 , satellite l505d-gs6000 , satellite l505d-gs6003 , satellite l505d-ls5001 , satellite l505d-ls5002 , satellite l505d-ls5003 , satellite l505d-ls5004 , satellite l505d-ls5005 , satellite l505d-ls5006 , satellite l505d-ls5007 , satellite l505d-ls5010 , satellite l505d-ls5019 , satellite l505d-s5963 , satellite l505d-s5963 , satellite l505d-s5965 , satellite l505d-s5965 , satellite l505d-s5972 , satellite l505d-s5983 , satellite l505d-s5985 , satellite l505d-s5986 , satellite l505d-s5987 , satellite l505d-s5992 , satellite l505d-s5994 , satellite l505d-s5996 , satellite l505d-s6947 , satellite l505d-s6947 , satellite l505d-s6948 , satellite l505d-s6948 , satellite l505d-s6952 , satellite l505d-s6952 , satellite l505d-s6957 , satellite l505d-sc6001 , satellite l505d-sp6012l , satellite l505d-sp6012m , satellite l505d-sp6014l , satellite l505d-sp6014m , satellite l505d-sp6017l , satellite l505d-sp6017m , satellite l505d-sp6905a , satellite l505d-sp6905c , satellite l505d-sp6905r , satellite l505d-sp6907a , satellite l505d-sp6907c , satellite l505d-sp6907r , satellite l505d-sp6927r , satellite l505d-sp6928a , satellite l505d-sp6928c , satellite l505d-sp6928r , satellite l505d-sp6983a , satellite l505d-sp6983c , satellite l505d-sp6983r , satellite l510 series , satellite l510-st3405 , satellite l515 series , satellite l515-s4005 , satellite l515-s4007 , satellite l515-s4008 , satellite l515-s4010 , satellite l515-s4925 , satellite l515-s4928 , satellite l515-s4960 , satellite l515-s4962 , satellite l515-sc3002 , satellite l515-sp3013l , satellite l515-sp3013m , satellite l515-sp3014l , satellite l515-sp3014m , satellite l515-sp4011l , satellite l515-sp4011m , satellite l515-sp4012l , satellite l515-sp4012m , satellite l515-sp4015l , satellite l515-sp4015m , satellite l515-sp4031l , satellite l515-sp4031m , satellite l515-sp4032l , satellite l515-sp4032m , satellite l515-sp4904a , satellite l515-sp4904c , satellite l515-sp4904r , satellite l515-sp4908c , satellite l515-sp4926r , satellite l515-sp4929a , satellite l515-sp4929c , satellite l515-sp4929r , satellite l515-sp4943c , satellite l525 series , satellite l526 series , satellite l536 series , satellite l550 series , satellite l550-st2721 , satellite l550-st5701 , satellite l550-st5702 , satellite l550d series , satellite l555 series , satellite pro l500 series , satellite pro l500-ez1520 , satellite pro l500-ez1530 , satellite pro l500-sp6016m , satellite pro l500-sp6018l , satellite pro l500-sp6018m , satellite pro l510 series , satellite pro l510-w1410 ,
-------------------
سازگاری با پارت نامبرهای زیر
dc2800086s0 , mf60090v1-c000-g99 ,