باطری Pavilion dm4 g62 g72 cq32 cq42 6cell

باطری Pavilion dm4 g62 g72 cq32 cq42 6cell

?
563,000 تومان
کد محصول: 322413
موجودی: 30 عدد
گارانتی: Battery Pavilion dm4 g62 g72 cq32 cq42 6cell VM Laptop VM
شماره قطعه: HSTNN-CBOX HSTNN-Q60C HSTNN-Q61C
ولتاژ خروجی: 11.1 ولت
ظرفیت: 4400 میلی آمپر ساعت
گارانتی: 6 ماه تعویض
نام برند: اچ پی
کدینگ: 12902072
سلول: 6 سل
رنگ: مشکی
-------------------
سازگاری مدل:
2000-216NR, 2000-150CA, 2000-120CA, 2000-228CA, 2000-224CA, 2000-240CA, 2000-369NR, 2000-340CA, 2000-300CA, 2000t-300 CTO, 2000-373CA, 2000-369WM, 630 Notebook PC, 431 Notebook PC, 2000z Series, Envy 17-1001tx, ENVY 17-1000 Series, 635 Notebook PC, Envy 17-1018tx, Envy 17-1012nr, Envy 17-1010el, Envy 17-1024tx, Envy 17-1021tx, Envy 17-1013tx, Envy 17-1080eo, Envy 17-1050es, Envy 17-1050ep, Envy 17-1101tx, Envy 17-1090ez, Envy 17-1085eo, Envy 17-1114tx, Envy 17-1112tx, Envy 17-1104tx, Envy 17-1190eb, Envy 17-1190ea, Envy 17-1115ef, Envy 17-1195ea, Envy 17-1190el, Envy 17-1190eg, Envy 17-2000ef, Envy 17-1200, Envy 17-1199br, Envy 17-2006tx, Envy 17-2003ef, Envy 17-2002tx, Envy 17-2050ep, Envy 17-2050eo, Envy 17-2013tx, Envy 17-2075en, Envy 17-2060ed, Envy 17-2050es, Envy 17-2090eg, Envy 17-2080en, Envy 17-2077ez, Envy 17-2099el, Envy 17-2096eg, Envy 17-2090nr 3D, Envy 17-2108tx, Envy 17-2103tx, Envy 17-2100, Envy 17-2199el, Envy 17-2130eb, Envy 17-2109tx, Envy 17t-2000 CTO 3D, Envy 17t-1000 CTO, Envy 17-2199ez, G32-202TX, Envy 17t-3200 3D, Envy 17t-3200, G42 Series, G32-205TX, G32-203TX, G42-240LA, G42-228CA, G42-212BR, G42-268LA, G42-245BR, G42-241LA, G42-285LA, G42-283LA, G42-281LA, G42-354TU, G42-352TX, G42-301NR, G42-365LA, G42-362LA, G42-359TX, G42-369LA, G42-368TX, G42-367TU, G42-372TU, G42-372BR, G42-370TX, G42-374TU, G42-373BR, G42-372TX, G42-387TX, G42-384TX, G42-380LA, G42-410US, G42-397TX, G42-393TX, G42-456TX, G42-451TU, G42-433BR, G42-464LA, G42-461TU, G42-458TU, G42-465TX, G42-465LA, G42-464TX, G42-470LA, G42-469LA, G42-467TU, G42-474TX, G42-472TX, G42-476TX, G42-486TU, G42-480LA, G42-477TX, G42t, G42-494TU, G42-488TU, G56-100SA, G42t-400 CTO, G42t-300 CTO, G56-126NR, G56-115SA, G56-105SA, G56-151XX, G56-130SA, G56-128CA, G62-105SA, G62-103XX, G62 Series, G62-110EO, G62-110ED, G62-107SA, G62-110SW, G62-110SS, G62-110SO, G62-120EH, G62-120EE, G62-120EC, G62-120SE, G62-120ET, G62-120EQ, G62-130EV, G62-130, G62-120SW, G62-140ES, G62-140EL, G62-130SD, G62-144DX, G62-140US, G62-140ET, G62-150EV, G62-149WM, G62-147NR, G62-154CA, G62-153CA, G62-150SL, G62-219CA, G62-208CA, G62-201XX, G62-225NR, G62-224HE, G62-224CA, G62-236NR, G62-229NR, G62-228CL, G62-251XX, G62-238CA, G62-251TU, G62-337NR, G62-323CA, G62-340US, G62-347NR, G62-347CL, G62-343NR, G62-354TU, G62-354CA, G62-352US, G62-362TU, G62-358NR, G62-355CA, G62-366TX, G62-365CA, G62-364DX, G62-378CA, G62-373TX, G62-369TX, G62-407DX, G62-378TX, G62-435DX, G62-450SV, G62-450SJ, G62-448CA, G62-452TX, G62-451EL, G62-451EB, G62-454TX, G62-454SL, G62-453TX, G62-457TU, G62-455TX, G62-455DX, G62-460SO, G62-460SD, G62-460EG, G62-462TX, G62-460TU, G62-460ST, G62-470CA, G62-469TX, G62-465SF, G62-a00 Series, G62-a00, G62-470SS, G62-a02SA, G62-a02EG, G62-a00EF, G62-a10EK, G62-a06SG, G62-a05SG, G62-a10SA, G62-a10ER, G62-a10EP, G62-a10SW, G62-a10SK, G62-a10SE, G62-a12SV, G62-a12EL, G62-a11SO, G62-a14SA, G62-a14ER, G62-a13SE, G62-a18ED, G62-a16SA, G62-a14SV, G62-a20ED, G62-a18SY, G62-a18SO, G62-a20SA, G62-a20EV, G62-a20ER, G62-a21SA, G62-a21EP, G62-a21EA, G62-a24ET, G62-a23SE, G62-a24SA, G62-a25SS, G62-a25EQ, G62-a24SL, G62-a30EB, G62-a27SA, G62-a26ST, G62-a30EV, G62-a30EK, G62-a30EE, G62-a33SZ, G62-a31EE, G62-a30SA, G62-a36SL, G62-a35SO, G62-a35ET, G62-a40EP, G62-a38SE, G62-a38EE, G62-a40SP, G62-a40EV, G62-A40ER, G62-a43EE, G62-a41EE, G62-a42EE, G62-a45SA, G62-A45EE, G62-a44SA, G62-a46SE, G62-a45SF, G62-a45SE, G62-a50SF, G62-a50ET, G62-a50EC, G62-a52ES, G62-a50SS, G62-a50SM, G62-a58SF, G62-a55SG, G62-A53EE, G62-a60ET, G62-a60ER, G62-a59EG, G62-a65SF, G62-a60SP, G62-a60EV, G62-a84ER, G62-a70SQ, G62-a70EH, G62-b02ET, G62-a90SS, G62-a85ES, G62-b09ET, G62-b03SL, G62-b03SG, G62-b10SG, G62-b10SD, G62-b10EW, G62-b10SW, G62-b10SK, G62-b10SI, G62-b12ER, G62-b11ET, G62-b11ER, G62-b13EA, G62-b12ST, G62-b12SL, G62-b15SL, G62-b15ET, G62-b15EL, G62-b16SO, G62-b16ER, G62-b16EA, G62-b17SA, G62-b17ER, G62-b17EL, G62-b20ER, G62-b19SA, G62-b18EL, G62-b21EO, G62-b20SA, G62-b20EV, G62-b23ER, G62-b22SL, G62-b22ER, G62-b25EG, G62-b24ST, G62-b23SO, G62-b26SL, G62-b25SL, G62-b25SG, G62-b27EO, G62-b27EA, G62-b25ER, G62-b29SL, G62-b29SA, G62-b27ST, G62-b30EI, G62-b30EE, G62-b30EB, G62-b30SD, G62-b30SA, G62-b30EO, G62-b31EE, G62-b30SG, G62-b30SF, G62-b33EE, G62-b32SA, G62-b32EE, G62-b35EO, G62-b34ET, G62-b33EO, G62-b39EE, G62-b37ST, G62-b36EO, G62-b40SG, G62-b40SF, G62-b40EM, G62-b45EE, G62-b41EO, G62-b40SS, G62-b47EF, G62-b45SE, G62-b45EF, G62-b50EW, G62-b48SF, G62-b48EF, G62-b50SF, G62-b50SE, G62-b50SC, G62-b50SR, G62-b50SH, G62-b50SG, G62-b51SI, G62-b51SF, G62-b51EE, G62-b53ST, G62-b53SR, G62-b52SF, G62-b55SF, G62-b55EW, G62-b54SF, G62-b57EE, G62-b56EF, G62-b55SM, G62-b60EW, G62-b60EE, G62-b58SG, G62-b62SB, G62-b60SI, G62-b60SB, G62-b65EV, G62-b64SG, G62-b62SG, G62-b75SR, G62-b70EQ, G62-b70EP, G62-b80SC, G62-b80SB, G62-b80EB, G62-b86SS, G62-b85EG, G62-b80SQ, G62-b90EV, G62-b90ES, G62-b90EC, G62-b97ED, G62-b96SQ, G62-b95EV, G62-b98EP, G62-b98EB, G62-b97SZ, G62m-300 CTO, G62-b99EG, G62-b98SH, G62x-400 CTO, G62t-350 CTO, G62t, G72-110SD, G72-105SA, G72-101SA, G72-120SD, G72-120EG, G72-120SG, G72-140ED, G72-130SB, G72-130, G72-227WM, G72-150SF, G72-150EF, G72-a02EG, G72-260US, G72-251NR, G72-a10EM, G72-a07SG, G72-a05SG, G72-a17EZ, G72-A10SV, G72-a10EV, G72-a20SB, G72-a20SA, G72-A20EM, G72-a27SO, G72-a26SO, G72-a25ER, G72-a40ER, G72-a30SI, G72-a30S, G72-a50ET, G72-a50EC, G72-a40SP, G72-b03EG, G72-b01EA, G72-b00 Series, G72-b05EB, G72-b04EG, G72-b03SG, G72-b06ED, G72-b05EO, G72-b05EG, G72-b09EG, G72-b07EG, G72-b06SG, G72-b10SG, G72-b10EO, G72-b10EB, G72-b15SV, G72-b15SD, G72-b15EB, G72-b27CL, G72-b27, G72-b200, G72-b40EF, G72-b35EO, G72-b30EB, G72-b45EB, G72-b42EF, G72-b40SB, G72-b50SI, G72-b50, G72-b47SB, G72-b51SF, G72-b50US, G72-b50SP, G72-b53SF, G72-b53NR, G72-b53EF, G72-b60SS, G72-b57SF, G72-b57CL, G72-b61NR, G72-b61, G72-b60US, G72-b62US, G72-b62SF, G72-b62EF, G72-b67, G72-b63NR, G72-b63, G72t-200 CTO, G72t, G72-b80SB, Pavilion dm4-1004tu, Pavilion dm4-1002tu, Pavilion dm4-1000, Pavilion dm4-1016tx, Pavilion dm4-1010eg, Pavilion dm4-1006tx, Pavilion dm4-1022tx, Pavilion dm4-1020tx, Pavilion dm4-1017tx, Pavilion dm4-1034tx, Pavilion dm4-1030ez, Pavilion dm4-1024tx, Pavilion dm4-1050ca, Pavilion dm4-1036tx, Pavilion dm4-1035tx, Pavilion dm4-1063cl, Pavilion dm4-1060us, Pavilion dm4-1060sf, Pavilion dm4-1090la, Pavilion dm4-1070sf, Pavilion dm4-1070ee, Pavilion dm4-1101ea, Pavilion dm4-1100sa, Pavilion dm4-1100eg, Pavilion dm4-1106tx, Pavilion dm4-1103tu, Pavilion dm4-1102tx, Pavilion dm4-1124tx, Pavilion dm4-1114tx, Pavilion dm4-1111tx, Pavilion dm4-1140ez, Pavilion dm4-1125tx, Pavilion dm4-1110ew, Pavilion dm4-1150ed, Pavilion dm4-1150ea, Pavilion dm4-1140sa, Pavilion dm4-1180et, Pavilion dm4-1170sf, Pavilion dm4-1162ef, Pavilion dm4-1201tx, Pavilion dm4-1180sf, Pavilion dm4-1180la, Pavilion dm4-1220tx, Pavilion dm4-1212tx, Pavilion dm4-1207tx, Pavilion dm4-1300et, Pavilion dm4-1300ea, Pavilion dm4-1250ca, Pavilion dm4-1350sf, Pavilion dm4-1340ez, Pavilion dm4-1300ex, Pavilion dm4-2000er, Pavilion dm4-2000ed, Pavilion dm4-2000 Series, Pavilion dm4-2001ep, Pavilion dm4-2000sx, Pavilion dm4-2000st, Pavilion dm4-2020n, Pavilion dm4-2015dx, Pavilion dm4-2010en, Pavilion dm4-2040ez, Pavilion dm4-2040ee, Pavilion dm4-2035br, Pavilion dm4-2060ef, Pavilion dm4-2053ca, Pavilion dm4-2050us, Pavilion dm4-2110sn, Pavilion dm4-2100ee, Pavilion dm4-2070us, Pavilion dm4-2160ef, Pavilion dm4-2120ss, Pavilion dm4-2110sp, Pavilion dm4-2185ca, Pavilion dm4-2175br, Pavilion dm4-2160sf, Pavilion dm4-3000eb, Pavilion DM4-2195US, Pavilion DM4-2191, Pavilion dm4-3001er, Pavilion dm4-3000tx, Pavilion dm4-3000eo, Pavilion dm4-3007xx, Pavilion dm4-3003sa, Pavilion dm4-3001tu, Pavilion dm4-3011tx, Pavilion dm4-3010sn, Pavilion dm4-3010eo, Pavilion DM4-3055DX, Pavilion dm4-3027tx, Pavilion DM4-3013, Pavilion dm4-3098ee, Pavilion dm4-3080la, Pavilion dm4-3070es, Pavilion dm4-3099la, Pavilion DM4-3099, Pavilion dm4-3098ez, Pavilion dm4-3111tx, Pavilion dm4-3106tx, Pavilion dm4-3103tx, Pavilion DM4-3170, Pavilion dm4-3116tx, Pavilion dm4-3115tx, Pavilion dv3-4006tx, Pavilion dm4t-2000 CTO, Pavilion dm4t, Pavilion dv3-4030tx, Pavilion dv3-4020tx, Pavilion dv3-4010sg, Pavilion dv3-4047tx, Pavilion dv3-4045eo, Pavilion dv3-4034tx, Pavilion dv3-4059tx, Pavilion dv3-4050ss, Pavilion dv3-4050sp, Pavilion dv3-4100em, Pavilion dv3-4100, Pavilion dv3-4063se, Pavilion dv3-4105tx, Pavilion dv3-4101sl, Pavilion dv3-4100er, Pavilion dv3-4109se, Pavilion dv3-4109ee, Pavilion dv3-4106tx, Pavilion dv3-4122tx, Pavilion dv3-4110es, Pavilion dv3-4110ee, Pavilion dv3-4129tx, Pavilion dv3-4126tx, Pavilion dv3-4123tx, Pavilion dv3-4150st, Pavilion dv3-4150ez, Pavilion dv3-4150ed, Pavilion dv3-4208tx, Pavilion dv3-4161ee, Pavilion dv3-4160sp, Pavilion dv3-4300ek, Pavilion dv3-4300ej, Pavilion dv3-4214tx, Pavilion dv3-4303ee, Pavilion dv3-4302si, Pavilion dv3-4300st, Pavilion dv3-4310eo, Pavilion dv3-4310el, Pavilion dv3-4310ej, Pavilion dv4-4000, Pavilion dv3-4333ej, Pavilion dv3-4320ss, Pavilion dv4-4100, Pavilion dv4-4066la, Pavilion dv4-4032nr, Pavilion dv4-4160la, Pavilion DV4-4143, Pavilion DV4-4141, Pavilion dv4t-4000 CTO, Pavilion dv4-4262la, Pavilion dv4-4172la, Pavilion dv5-2032la, Pavilion dv5-2028ca, Pavilion dv5-2000 Series, Pavilion dv5-2040br, Pavilion dv5-2035dx, Pavilion dv5-2034la, Pavilion dv5-2052xx, Pavilion dv5-2051xx, Pavilion dv5-2043la, Pavilion dv5-2112br, Pavilion dv5-2074dx, Pavilion dv5-2073nr, Pavilion dv5-2132dx, Pavilion dv5-2129wm, Pavilion dv5-2114br, Pavilion dv5-2144ca, Pavilion dv5-2139la, Pavilion dv5-2135dx, Pavilion dv5-2231nr, Pavilion dv5-2155dx, Pavilion dv5-2147la, Pavilion dv5-2235la, Pavilion dv5-2234br, Pavilion dv5-2232la, Pavilion DV5-2250, Pavilion dv5-2246la, Pavilion dv5-2240la, Pavilion dv6-3002xx, Pavilion dv6-3000sb, Pavilion dv5-3000, Pavilion dv6-3005et, Pavilion dv6-3005ei, Pavilion dv6-3004tu, Pavilion dv6-3006ax, Pavilion dv6-3005tx, Pavilion dv6-3005tu, Pavilion dv6-3008ca, Pavilion dv6-3007so, Pavilion dv6-3006tx, Pavilion dv6-3008tx, Pavilion dv6-3008tu, Pavilion dv6-3008so, Pavilion dv6-3010er, Pavilion dv6-3010em, Pavilion dv6-3010el, Pavilion dv6-3010tx, Pavilion dv6-3010sq, Pavilion dv6-3010et, Pavilion dv6-3013ax, Pavilion dv6-3012so, Pavilion dv6-3012he, Pavilion dv6-3015sr, Pavilion dv6-3015eq, Pavilion dv6-3014tx, Pavilion dv6-3016er, Pavilion dv6-3016ax, Pavilion dv6-3015sw, Pavilion dv6-3017tx, Pavilion dv6-3016so, Pavilion dv6-3016ez, Pavilion dv6-3019tx, Pavilion dv6-3019sl, Pavilion dv6-3018sl, Pavilion dv6-3020ej, Pavilion dv6-3020eh, Pavilion dv6-3019wm, Pavilion dv6-3020sy, Pavilion dv6-3020so, Pavilion dv6-3020ep, Pavilion dv6-3021tx, Pavilion dv6-3021ep, Pavilion dv6-3021ee, Pavilion dv6-3024tx, Pavilion dv6-3023sy, Pavilion dv6-3022ek, Pavilion dv6-3025sy, Pavilion dv6-3025ew, Pavilion dv6-3025er, Pavilion dv6-3028st, Pavilion dv6-3027tx, Pavilion dv6-3025sz, Pavilion dv6-3030ek, Pavilion dv6-3030ee, Pavilion dv6-3029tx, Pavilion dv6-3030et, Pavilion dv6-3030er, Pavilion dv6-3030ej, Pavilion dv6-3031nr, Pavilion dv6-3030us, Pavilion dv6-3030sd, Pavilion dv6-3032nr, Pavilion dv6-3032es, Pavilion dv6-3031sa, Pavilion dv6-3033he, Pavilion dv6-3032tx, Pavilion dv6-3032sa, Pavilion dv6-3034sl, Pavilion dv6-3034nr, Pavilion dv6-3033ss, Pavilion dv6-3035sa, Pavilion dv6-3034tx, Pavilion dv6-3034ss, Pavilion dv6-3037nr, Pavilion dv6-3035sl, Pavilion dv6-3035sk, Pavilion dv6-3040ee, Pavilion dv6-3040br, Pavilion dv6-3037sb, Pavilion dv6-3040sp, Pavilion dv6-3040sm, Pavilion dv6-3040sa, Pavilion dv6-3041tx, Pavilion dv6-3041ee, Pavilion dv6-3040us, Pavilion dv6-3043ca, Pavilion dv6-3042tx, Pavilion dv6-3042ee, Pavilion dv6-3043tx, Pavilion dv6-3043es, Pavilion dv6-3043el, Pavilion dv6-3046ee, Pavilion dv6-3045et, Pavilion dv6-3044sa, Pavilion dv6-3048tx, Pavilion dv6-3046st, Pavilion dv6-3046eo, Pavilion dv6-3050ee, Pavilion dv6-3050ca, Pavilion dv6-3049tx, Pavilion dv6-3051sg, Pavilion dv6-3050sg, Pavilion dv6-3050ej, Pavilion dv6-3053ee, Pavilion dv6-3052tx, Pavilion dv6-3052ee, Pavilion dv6-3055dx, Pavilion dv6-3054eg, Pavilion dv6-3054ca, Pavilion dv6-3056er, Pavilion dv6-3055eq, Pavilion dv6-3055eg, Pavilion dv6-3058sg, Pavilion dv6-3058ca, Pavilion dv6-3056tx, Pavilion dv6-3060ew, Pavilion dv6-3060ei, Pavilion dv6-3060ee, Pavilion dv6-3060sp, Pavilion dv6-3060sb, Pavilion dv6-3060, Pavilion dv6-3064er, Pavilion dv6-3063si, Pavilion dv6-3061tx, Pavilion dv6-3068si, Pavilion dv6-3068ei, Pavilion dv6-3067tx, Pavilion dv6-3070ep, Pavilion dv6-3070ea, Pavilion dv6-3070ca, Pavilion dv6-3077ca, Pavilion dv6-3075tx, Pavilion dv6-3071tx, Pavilion dv6-3079tx, Pavilion dv6-3078tx, Pavilion dv6-3077la, Pavilion dv6-3085ea, Pavilion dv6-3084ca, Pavilion dv6-3082sr, Pavilion dv6-3086sf, Pavilion dv6-3085ef, Pavilion dv6-3085sf, Pavilion dv6-3090si, Pavilion dv6-3090ca, Pavilion dv6-3089la, Pavilion dv6-3100em, Pavilion dv6-3093ca, Pavilion dv6-3091eo, Pavilion dv6-3101sg, Pavilion dv6-3101au, Pavilion dv6-3100ev, Pavilion dv6-3103ax, Pavilion dv6-3102sg, Pavilion dv6-3102et, Pavilion dv6-3103tu, Pavilion dv6-3103sl, Pavilion dv6-3103sa, Pavilion dv6-3104tu, Pavilion dv6-3104sl, Pavilion dv6-3104et, Pavilion dv6-3105se, Pavilion dv6-3105ei, Pavilion dv6-3105ax, Pavilion dv6-3106sl, Pavilion dv6-3106es, Pavilion dv6-3106eg, Pavilion dv6-3107eg, Pavilion dv6-3107ax, Pavilion dv6-3107ax, Pavilion dv6-3108er, Pavilion dv6-3108ca, Pavilion dv6-3107et, Pavilion dv6-3110ea, Pavilion dv6-3109tu, Pavilion dv6-3108tu, Pavilion dv6-3110sq, Pavilion dv6-3110ev, Pavilion dv6-3110ej, Pavilion dv6-3111sa, Pavilion dv6-3111ee, Pavilion dv6-3110st, Pavilion dv6-3112se, Pavilion dv6-3111tx, Pavilion dv6-3111sg, Pavilion dv6-3113sl, Pavilion dv6-3113et, Pavilion dv6-3112st, Pavilion dv6-3115ej, Pavilion dv6-3114sl, Pavilion dv6-3113tx, Pavilion dv6-3118ca, Pavilion dv6-3116tx, Pavilion dv6-3116sl, Pavilion dv6-3120ep, Pavilion dv6-3120ee, Pavilion dv6-3119sa, Pavilion dv6-3120ew, Pavilion dv6-3120ev, Pavilion dv6-3120et, Pavilion dv6-3121nr, Pavilion dv6-3121er, Pavilion dv6-3120se, Pavilion dv6-3122sl, Pavilion dv6-3121sl, Pavilion dv6-3121sa, Pavilion dv6-3124er, Pavilion dv6-3122us, Pavilion dv6-3122sz, Pavilion dv6-3125sc, Pavilion dv6-3125ez, Pavilion dv6-3125ew, Pavilion dv6-3129el, Pavilion dv6-3127el, Pavilion dv6-3127dx, Pavilion dv6-3130eo, Pavilion dv6-3130el, Pavilion dv6-3130ec, Pavilion dv6-3131nr, Pavilion dv6-3130tx, Pavilion dv6-3130sa, Pavilion dv6-3132tx, Pavilion dv6-3132el, Pavilion dv6-3131tx, Pavilion dv6-3134ee, Pavilion dv6-3133nr, Pavilion dv6-3133eo, Pavilion dv6-3136ee, Pavilion dv6-3135sk, Pavilion dv6-3135se, Pavilion dv6-3136tx, Pavilion dv6-3136el, Pavilion dv6-3136ej, Pavilion dv6-3138sh, Pavilion dv6-3138eo, Pavilion dv6-3137tx, Pavilion dv6-3140ej, Pavilion dv6-3138tx, Pavilion dv6-3138so, Pavilion dv6-3140sa, Pavilion dv6-3140ez, Pavilion dv6-3140ew, Pavilion dv6-3140us, Pavilion dv6-3140sl, Pavilion dv6-3140se, Pavilion dv6-3142se, Pavilion dv6-3142ea, Pavilion dv6-3141ee, Pavilion dv6-3144tx, Pavilion dv6-3143us, Pavilion dv6-3142sf, Pavilion dv6-3146eo, Pavilion dv6-3145sl, Pavilion dv6-3145eo, Pavilion dv6-3149eo, Pavilion dv6-3148el, Pavilion dv6-3147ca, Pavilion dv6-3150sa, Pavilion dv6-3150ew, Pavilion dv6-3149sl, Pavilion dv6-3151ee, Pavilion dv6-3151eb, Pavilion dv6-3150sf, Pavilion dv6-3151sg, Pavilion dv6-3151sf, Pavilion dv6-3151eo, Pavilion dv6-3153nr, Pavilion dv6-3151ss, Pavilion dv6-3151sl, Pavilion dv6-3154ee, Pavilion dv6-3154er, Pavilion dv6-3154sf, Pavilion dv6-3156ef, Pavilion dv6-3155sl, Pavilion dv6-3155es, Pavilion dv6-3160so, Pavilion dv6-3158ca, Pavilion dv6-3157si, Pavilion dv6-3161ez, Pavilion dv6-3161eo, Pavilion dv6-3160us, Pavilion dv6-3163si, Pavilion dv6-3163cl, Pavilion dv6-3162sf, Pavilion dv6-3165ss, Pavilion dv6-3165ep, Pavilion dv6-3164eo, Pavilion dv6-3170sb, Pavilion dv6-3170ew, Pavilion dv6-3166sz, Pavilion dv6-3179la, Pavilion dv6-3170es, Pavilion dv6-3170se, Pavilion dv6-3180sd, Pavilion dv6-3180ef, Pavilion dv6-3179sa, Pavilion dv6-3187la, Pavilion dv6-3184ee, Pavilion dv6-3181nr, Pavilion dv6-3190sf, Pavilion dv6-3190ee, Pavilion dv6-3190ed, Pavilion dv6-3203tx, Pavilion dv6-3201tx, Pavilion dv6-3190sp, Pavilion dv6-3205tu, Pavilion dv6-3204tx, Pavilion dv6-3204ax, Pavilion dv6-3210us, Pavilion dv6-3209tx, Pavilion dv6-3208tu, Pavilion dv6-3214tu, Pavilion dv6-3212tu, Pavilion dv6-3211tu, Pavilion dv6-3231nr, Pavilion dv6-3220tx, Pavilion dv6-3218tu, Pavilion dv6-3257sb, Pavilion dv6-3240br, Pavilion dv6-3238nr, Pavilion dv6-3270br, Pavilion dv6-3268ca, Pavilion dv6-3259wm, Pavilion dv6-3300ej, Pavilion dv6-3286ca, Pavilion dv6-3280ca, Pavilion dv6-3301ek, Pavilion dv6-3300ss, Pavilion dv6-3300se, Pavilion dv6-3308ei, Pavilion dv6-3304er, Pavilion dv6-3301si, Pavilion dv6-3315sp, Pavilion dv6-3311ei, Pavilion dv6-3310ej, Pavilion dv6-3320st, Pavilion dv6-3320ss, Pavilion dv6-3320sb, Pavilion dv6-3350ef, Pavilion dv6-3340st, Pavilion dv6-3325ss, Pavilion dv6-3385la, Pavilion dv6-3380la, Pavilion dv6-3361ef, Pavilion dv6-4003tx, Pavilion dv6-4003tu, Pavilion dv6-4002tx, Pavilion dv6-6000, Pavilion dv6-4013tx, Pavilion dv6-4006tx, Pavilion dv6-6001ev, Pavilion dv6-6000em, Pavilion dv6-6000ee, Pavilion dv6-6003ev, Pavilion dv6-6002tu, Pavilion dv6-6002sa, Pavilion dv6-6004ev, Pavilion dv6-6004eo, Pavilion dv6-6003tx, Pavilion dv6-6004tx, Pavilion dv6-6004tu, Pavilion dv6-6004sa, Pavilion dv6-6005sh, Pavilion dv6-6005et, Pavilion dv6-6005ec, Pavilion dv6-6006em, Pavilion dv6-6006ea, Pavilion dv6-6005tu, Pavilion dv6-6007sg, Pavilion dv6-6007el, Pavilion dv6-6006tu, Pavilion dv6-6010el, Pavilion dv6-6009tx, Pavilion dv6-6008eo, Pavilion dv6-6013cl, Pavilion dv6-6012so, Pavilion dv6-6010et, Pavilion dv6-6016eo, Pavilion dv6-6015tx, Pavilion dv6-6015ec, Pavilion dv6-6020el, Pavilion dv6-6018tx, Pavilion dv6-6016tx, Pavilion dv6-6024tx, Pavilion dv6-6022tx, Pavilion dv6-6020et, Pavilion dv6-6029er, Pavilion dv6-6026tx, Pavilion dv6-6025tx, Pavilion dv6-6031er, Pavilion dv6-6030er, Pavilion dv6-6030ec, Pavilion dv6-6035ed, Pavilion dv6-6034tx, Pavilion dv6-6033ez, Pavilion dv6-6040eo, Pavilion dv6-6040ej, Pavilion dv6-6038tx, Pavilion dv6-6040tx, Pavilion dv6-6040ss, Pavilion dv6-6040ew, Pavilion dv6-6050ee, Pavilion dv6-6050ec, Pavilion dv6-6041tx, Pavilion dv6-6052ea, Pavilion dv6-6051ek, Pavilion dv6-6050ek, Pavilion dv6-6053sf, Pavilion dv6-6053ef, Pavilion dv6-6052sa, Pavilion dv6-6055ez, Pavilion dv6-6054sf, Pavilion dv6-6054ef, Pavilion dv6-6060ss, Pavilion dv6-6060es, Pavilion dv6-6057ef, Pavilion dv6-6075la, Pavilion dv6-6063sf, Pavilion dv6-6061eo, Pavilion dv6-6078ei, Pavilion dv6-6077sg, Pavilion dv6-6077la, Pavilion dv6-6080ed, Pavilion dv6-6079ei, Pavilion dv6-6078er, Pavilion dv6-6080se, Pavilion dv6-6080er, Pavilion dv6-6080ep, Pavilion dv6-6090sm, Pavilion dv6-6090ee, Pavilion dv6-6081si, Pavilion dv6-6100ax, Pavilion dv6-6100, Pavilion dv6-6092ex, Pavilion dv6-6101eg, Pavilion dv6-6100se, Pavilion dv6-6100ee, Pavilion dv6-6101sy, Pavilion dv6-6101er, Pavilion dv6-6101ei, Pavilion dv6-6102sl, Pavilion dv6-6102er, Pavilion dv6-6101tx, Pavilion dv6-6103tx, Pavilion dv6-6103sa, Pavilion dv6-6103ax, Pavilion dv6-6104ea, Pavilion dv6-6104ca, Pavilion dv6-6104ax, Pavilion dv6-6104tu, Pavilion dv6-6104so, Pavilion dv6-6104ei, Pavilion dv6-6105si, Pavilion dv6-6105sd, Pavilion dv6-6104tx, Pavilion dv6-6106si, Pavilion dv6-6106eh, Pavilion dv6-6105tu, Pavilion dv6-6108us, Pavilion dv6-6108tx, Pavilion dv6-6108sg, Pavilion dv6-6111sf, Pavilion dv6-6110eh, Pavilion dv6-6110eg, 011el,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
586006-241, 586006-141, 586006-121, 586006-541, 586006-361, 586006-321, 586006-761, 586006-741, 586007-001, 586007-141, 586007-121, 586007-251, 586007-851, 586007-541, 586007-421, 586028-421, 586028-341, 586028-321, 593550-001, 588178-541, 588178-141, 593562-001, 593554-001, 593553-001, HSTNN-178C, 640320-001, 636631-001, HSTNN-CB0W, HSTNN-181C, HSTNN-179C, HSTNN-CBOX, HSTNN-CBOW, HSTNN-CB0X, HSTNN-E06C, HSTNN-DB0X, HSTNN-DB0W, HSTNN-E09C, HSTNN-E08C, HSTNN-E07C, HSTNN-F03C, HSTNN-F02C, HSTNN-F01C, HSTNN-I81C, HSTNN-I79C, HSTNN-I78C, HSTNN-IB0W, HSTNN-I84C, HSTNN-I83C, HSTNN-IB1F, HSTNN-IB1E, HSTNN-IB0X, HSTNN-LB0W, HSTNN-IBOW, HSTNN-IB1G, HSTNN-LB10, HSTNN-LB0Y, HSTNN-LB0X, HSTNN-OB0Y, HSTNN-OB0X, HSTNN-LBOW, HSTNN-Q48C, HSTNN-Q48, HSTNN-Q47C, HSTNN-Q51C, HSTNN-Q50C, HSTNN-Q49C, HSTNN-Q62C, HSTNN-Q61C, HSTNN-Q60C, HSTNN-Q66C, HSTNN-Q64C, HSTNN-Q63C, HSTNN-Q72C, HSTNN-Q70C, HSTNN-Q68C, HSTNN-UB0W, HSTNN-QB0Q, HSTNN-Q73C, HSTNN-UB1G, HSTNN-UB1E, HSTNN-UB0X, HSTNN-XB0Y, HSTNN-XB0X, HSTNN-XB0W, HSTNN-YB0X, HSTNN-YB0W, HSTNN-XB1E, MU06055, MU06047, MU06, MU09, MU06062, MU06055XL, NBP6A174B1, NBP6A174, MU09XL, WD548AA, NBP6A175B1, NBP6A175, WD549AA,
مشخصات فیزیکی باتری
رنگ black (مشکی)
برند HP (اچ پی)
مشخصات فنی باتری
توان 49Wh (وات ساعت)
سلول 6 cell (سلول)
ظرفیت 4400 mAh (میلی آمپر ساعت)
ولتاژ 10.8V (ولت)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید