باطری Pavilion15t sleekbook vk04 4cell

باطری Pavilion15t sleekbook vk04 4cell

?
490,000 تومان
کد محصول: 322426
موجودی: 3 عدد
گارانتی: Battery Pavilion15t sleekbook vk04 4cell VM Laptop VM
شماره قطعه: VK04
ولتاژ خروجی: 15~14.4 ولت
ظرفیت: 2200 میلی آمپر ساعت
گارانتی: 6 ماه تعویض
نام برند: اچ پی
کدینگ: 12902011
سلول: 4 سل
رنگ: مشکی
-------------------
سازگاری مدل:
Pavilion 14-b005sa, Pavilion 14-b006tx, Pavilion 14-b023tx, Pavilion 14-b004tx, Pavilion 14-b017nr, Pavilion 14-b025au, Pavilion 14-b003ea, Pavilion 14-b016tu, Pavilion 14-b033tu, Pavilion 14-b006ea, Pavilion 14-b029tx, Pavilion 14-b031tx, Pavilion 14-b010us, Pavilion 14-b025tx, Pavilion 14-b030et, Pavilion 14-b065br, Pavilion 14-b101et Ultrabook, Pavilion 14-b106ed Ultrabook, Pavilion 14-b048tu, Pavilion 14-b090br, Pavilion 14-b120dx, Pavilion 14-b037tu, Pavilion 14-b107sa Ultrabook, Pavilion 14-b110tx Ultrabook, Pavilion 14-b103sa Ultrabook, Pavilion 14-b106tu Ultrabook, Pavilion 14-b108sx Ultrabook, Pavilion 14-b124us, Pavilion 14-b122tx Ultrabook, Pavilion 14-b150us, Pavilion 14-c001sa Chromebook, Pavilion 14-c002ea Chromebook, Pavilion 15-b001sh, Pavilion 14-c000 Chromebook, Pavilion 14-c025us Chromebook, Pavilion 15-b000ej, Pavilion 14-b173cl, Pavilion 14-c015dx Chromebook, Pavilion 15-b003eu, Pavilion 14-c010us Chromebook, Pavilion 14-c011nr Chromebook, Pavilion 15-b002sg, Pavilion 14-c002sa Chromebook, Pavilion 15-b002em, Pavilion 15-b002ev, Pavilion 15-b004tx, Pavilion TouchSmart 15-b195ea, Pavilion 15-b008ee, Pavilion 15-b004eo, Pavilion 15-b006ee, Pavilion 15-b007sx, Pavilion 15-b003tx, Pavilion 15-b006ed, Pavilion 15-b006se, Pavilion TouchSmart Sleekbook 14, Pavilion 15-b005el, Pavilion 15-b009ss, Pavilion 15-b009se, Pavilion 15-b008tu, Pavilion 15-b012ee, Pavilion 15-b010us, Pavilion 15-b030eb, Pavilion 15-b027sc, Pavilion 15-b010ej, Pavilion 15-b029st, Pavilion 15-b031st, Pavilion 15-b025es, Pavilion 15-b035eg, Pavilion 15-b030el, Pavilion 15-b025ec, Pavilion 15-b032el, Pavilion 15-b030eg, Pavilion 15-b020sw, Pavilion 15-b050sr, Pavilion 15-b036ez, Pavilion 15-b050eb, Pavilion 15-b051er, Pavilion 15-b060sf, Pavilion 15-b040ep, Pavilion 15-b072ed, Pavilion 15-b100st Ultrabook, Pavilion 15-b053ea, Pavilion 15-b061eb, Pavilion 15-b090sd CTO, Pavilion 15-b052sr, Pavilion 15-b108ed Ultrabook, Pavilion 15-b101st Ultrabook, Pavilion 15-b086er, Pavilion 15-b103sg Ultrabook, Pavilion 15-b150eb Ultrabook, Pavilion 15-b140us, Pavilion Sleekbook 14-b000eo, Pavilion Sleekbook 14-b000ej, Pavilion 15-b109eo Ultrabook, Pavilion Sleekbook 14-b000ei, Pavilion Sleekbook 14-b001sk, Pavilion Sleekbook 14-b000ed, Pavilion Sleekbook 14-b001ea, Pavilion Sleekbook 14-b001sia, Pavilion 15-b174eg Ultrabook, Pavilion Sleekbook 14-b000se, Pavilion Sleekbook 14-b001sa, Pavilion 15-b160er Ultrabook, Pavilion Sleekbook 14-b000ex, Pavilion Sleekbook 14-b002tx, Pavilion Sleekbook 14-b001xx, Pavilion Sleekbook 14-b005ed, Pavilion Sleekbook 14-b017nr, Pavilion Sleekbook 14-b001tx, Pavilion Sleekbook 14-b013cl, Pavilion Sleekbook 14-b016au, Pavilion Sleekbook 14-b010us, Pavilion TouchSmart Sleekbook 14-b100, Pavilion Sleekbook 14-b013tu, Pavilion Sleekbook 14-b009tu, Pavilion Sleekbook 14-b013au, Pavilion Sleekbook 14-b019au, Pavilion Sleekbook 14-b018au, Pavilion Sleekbook 14-b017tx, Pavilion Sleekbook 14-b025tu, Pavilion Sleekbook 14-b025au, Pavilion Sleekbook 14-b031us, Pavilion Sleekbook 14-b031tu, Pavilion Sleekbook 14-b020au, Pavilion Sleekbook 14-b039tu, Pavilion Sleekbook 14-b050tu, Pavilion Sleekbook 14-b028tu, Pavilion Sleekbook 14-b036tx, Pavilion Sleekbook 14-b043tu, Pavilion Sleekbook 14-b021ss, Pavilion Sleekbook 14-b035tu, Pavilion Sleekbook 14-b061la, Pavilion Sleekbook 14-b028au, Pavilion Sleekbook 14-b055tu, Pavilion Sleekbook 14-b060tu, Pavilion Sleekbook 14-b033tu, Pavilion Sleekbook 14-b108sa, Pavilion Sleekbook 14-b110sa, Pavilion Sleekbook 14-b059tu, Pavilion Sleekbook 14-b104au, Pavilion Sleekbook 14-b110au, Pavilion Sleekbook 14-b072tx, Pavilion Sleekbook 14-b103tx, Pavilion Sleekbook 14-b130ej, Pavilion Sleekbook 14-b067tx, Pavilion Sleekbook 14-b111au, Pavilion Sleekbook 14-b126tx, Pavilion Sleekbook 14-b064la, Pavilion Sleekbook 14-b114ss, Pavilion Sleekbook 14-b153xx, Pavilion Sleekbook 14-b131ej, Pavilion Sleekbook 15-b001em, Pavilion Sleekbook 15-b000ss, Pavilion Sleekbook 14-b130us, Pavilion Sleekbook 15-b000ev, Pavilion Sleekbook 15-b002tx, Pavilion Sleekbook 14z-b000 CTO, Pavilion Sleekbook 15-b001tu, Pavilion Sleekbook 15-b002sh, Pavilion Sleekbook 14-b172ed, Pavilion Sleekbook 15-b001sq, Pavilion Sleekbook 15-b002eq, Pavilion Sleekbook 14-b158la, Pavilion Sleekbook 15-b001ev, Pavilion Sleekbook 15-b003sq, Pavilion Sleekbook 15-b003se, Pavilion Sleekbook 15-b008tu, Pavilion Sleekbook 15-b009ss, Pavilion Sleekbook 15-b003em, Pavilion Sleekbook 15-b003ss, Pavilion Sleekbook 15-b009se, Pavilion Sleekbook 15-b004xx, Pavilion Sleekbook 15-b008se, Pavilion Sleekbook 15-b009ee, Pavilion Sleekbook 15-b003tu, Pavilion Sleekbook 15-b005ej, Pavilion Sleekbook 15-b010ss, Pavilion Sleekbook 15-b010ew, Pavilion Sleekbook 15-b010es, Pavilion Sleekbook 15-b012ee, Pavilion Sleekbook 15-b011tu, Pavilion Sleekbook 15-b020sw, Pavilion Sleekbook 15-b024sl, Pavilion Sleekbook 15-b010us, Pavilion Sleekbook 15-b020ew, Pavilion Sleekbook 15-b040ep, Pavilion Sleekbook 15-b020el, Pavilion Sleekbook 15-b020et, Pavilion Sleekbook 15-b038ca, Pavilion Sleekbook 15-b012tu, Pavilion Sleekbook 15-b030el, Pavilion Sleekbook 15-b035el, Pavilion Sleekbook 15-b012nr, Pavilion Sleekbook 15-b030eg, Pavilion Sleekbook 15-b051ea, Pavilion Sleekbook 15-b050ea, Pavilion Sleekbook 15-b051er, Pavilion Sleekbook 15-b101sh, Pavilion Sleekbook 15-b041sf, Pavilion Sleekbook 15-b085nr, Pavilion Sleekbook 15-b101eu, Pavilion Sleekbook 15-b055ca, Pavilion Sleekbook 15-b061el, Pavilion Sleekbook 15-b100sj, Pavilion Sleekbook 15-b054sf, Pavilion Sleekbook 15-b055sr, Pavilion Sleekbook 15-b102sp, Pavilion Sleekbook 15-b102ed, Pavilion Sleekbook 15-b101tx, Pavilion Sleekbook 15-b105el, Pavilion Sleekbook 15-b103ev, Pavilion Sleekbook 15-b109sx, Pavilion Sleekbook 15-b112sp, Pavilion Sleekbook 15-b105eia, Pavilion Sleekbook 15-b109sp, Pavilion Sleekbook 15-b118el, Pavilion Sleekbook 15-b107sf, Pavilion Sleekbook 15-b108ss, Pavilion Sleekbook 15-b116sp, Pavilion Sleekbook 15-b105sm, Pavilion Sleekbook 15-b115sl, Pavilion Sleekbook 15-b116sa, Pavilion Sleekbook 15-b105la, Pavilion Sleekbook 15-b113sp, Pavilion Sleekbook 15-b122ee, Pavilion Sleekbook 15-b120us, Pavilion Sleekbook 15-b123nr, Pavilion Sleekbook 15-b121sr, Pavilion Sleekbook 15-b119es, Pavilion Sleekbook 15-b122er, Pavilion Sleekbook 15-b121sl, Pavilion Sleekbook 15-b118sl, Pavilion Sleekbook 15-b126tu, Pavilion Sleekbook 15-b123tu, Pavilion Sleekbook 15-b125tu, Pavilion Sleekbook 15-b129el, Pavilion Sleekbook 15-b124sl, Pavilion Sleekbook 15-b125ss, Pavilion Sleekbook 15-b128es, Pavilion Sleekbook 15-b135ea, Pavilion Sleekbook 15-b131el, Pavilion Sleekbook 15-b143cl, Pavilion Sleekbook 15-b142ef, Pavilion Sleekbook 15-b130sw, Pavilion Sleekbook 15-b141el, Pavilion Sleekbook 15-b148el, Pavilion Sleekbook 15-b139tu, Pavilion Sleekbook 15-b147eb, Pavilion Sleekbook 15-b147ef, Pavilion Sleekbook 15-b138tu, Pavilion Sleekbook 15-b152sf, Pavilion Sleekbook 15-b150st, Pavilion Sleekbook 15-b135sb, Pavilion Sleekbook 15-b152eo, Pavilion Sleekbook 15-b160sj, Pavilion Sleekbook 15-b159sl, Pavilion Sleekbook 15-b183eg, Pavilion Sleekbook 15-b191sg, Pavilion Sleekbook 15-b152sg, Pavilion Sleekbook 15-b180sr, Pavilion Sleekbook 15-b183er, Pavilion Sleekbook 15-b179er, Pavilion Sleekbook 15-b179sr, Pavilion Sleekbook 15t-b000 CTO, Pavilion Sleekbook 15-b165sl, Pavilion Sleekbook 15-b192sl, Pavilion Sleekbook 15-b198ed, Pavilion Sleekbook 15-b160sl, Pavilion Sleekbook 15-b196sl, Pavilion TouchSmart 14-b100sp, Pavilion Sleekbook 15z-b000 CTO, Pavilion TouchSmart 14-b120sa, Pavilion TouchSmart 14-b118eo, Pavilion Sleekbook 15t-b100, Pavilion TouchSmart 14-b114se, Pavilion TouchSmart 14-b141sa, Pavilion TouchSmart 14-b114ee, Pavilion TouchSmart 14-b132tx, Pavilion TouchSmart 14-b139tu, Pavilion TouchSmart 14-b113eo, Pavilion TouchSmart 14-b124us, Pavilion TouchSmart 14-b133tx, Pavilion TouchSmart 14-b110ej, Pavilion TouchSmart 14-b121sa, Pavilion TouchSmart 14-b149tx, Pavilion TouchSmart 14-b143tx, Pavilion TouchSmart 14-b157sf, Pavilion TouchSmart 14-b171tu, Pavilion TouchSmart 14-b141tu, Pavilion TouchSmart 14-b161tx, Pavilion TouchSmart 14-b175tu, Pavilion TouchSmart 14-b158tu, Pavilion TouchSmart 14-b160ef, Pavilion TouchSmart 14-b164tu, Pavilion TouchSmart 14-b158ef, Pavilion TouchSmart 14-b159sf, Pavilion TouchSmart 15-b101au, Pavilion TouchSmart 14-b198ss, Pavilion TouchSmart 14-b185tu, Pavilion TouchSmart 15-b106em, Pavilion TouchSmart 15-b106au, Pavilion TouchSmart 15-b106sq, Pavilion TouchSmart 15-b126sf, Pavilion TouchSmart 15-b105au, Pavilion TouchSmart 15-b115tx, Pavilion TouchSmart 15-b126ed, Pavilion TouchSmart 15-b114eo, Pavilion TouchSmart 15-b117tx, Pavilion TouchSmart 15-b125ed, Pavilion TouchSmart 15-b108sy, Pavilion TouchSmart 15-b120ej, Pavilion TouchSmart 15-b134tu, Pavilion TouchSmart 15-b120ex, Pavilion TouchSmart 15-b119eo, Pavilion TouchSmart 15-b130ea, Pavilion TouchSmart 15-b129ca, Pavilion TouchSmart Sleekbook 15-b100, Pavilion TouchSmart 15-b155ex, Pavilion TouchSmart 15-b151sx, Pavilion TouchSmart 15-b152nr, Pavilion TouchSmart 15-b162us, Pavilion TouchSmart 15-b151ef, Pavilion TouchSmart 15-b159ex, Pavilion TouchSmart 15-b161nr, Pavilion TouchSmart 15-b140ca, Pavilion TouchSmart 15-b155sw, Pavilion TouchSmart 15-b161ef, Pavilion TouchSmart 15-b168ca, Pavilion Ultrabook 15-b000, Pavilion TouchSmart Sleekbook 15z-b000 CTO, Pavilion TouchSmart Sleekbook 15-b153nr, Pavilion TouchSmart 15-b190eb, Pavilion TouchSmart 15-b189sl, Pavilion 15-b005ej, Pavilion TouchSmart 15-b155ev, Pavilion TouchSmart 15-b116tx,
-------------------
سازگاری پارت نامبر:
H4Q45AA, 695192-001, 694864-851, HSTNN-YB4D, HSTNN-DB4D, TPN-Q114, TPN-Q113, HSTNN-YB4M, TPN-Q115, VK04,
مشخصات فیزیکی باتری
رنگ black (مشکی)
برند HP (اچ پی)
مشخصات فنی باتری
توان 32Wh (وات ساعت)
سلول 4 cell (سلول)
ظرفیت 2200 mAh (میلی آمپر ساعت)
ولتاژ 14.4V (ولت)

نظر جدید

اطلاعات تماس ( اختیاری ) ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ به دلخواه تکمیل گردد )
    بد 
 خوب
آپلود عکس
کمتر از 1 مگابایت
بارگذاری

پرسش جدید